Τελευταία Νέα

Σητεία – Απευθείας παραχώρηση χρήσης αιγιαλού – Απαλλαγή πληττόμενων από δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Το Δημoτικό  Συμβούλιο Σητείας με την υπ’ αριθ. 33/2021 (ΑΔΑ: ΩΥΓΘΩ1Γ-5ΡΝ)  απόφασή του, στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου και   συμμεριζόμενο την οικονομική δυσκολία στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Σητείας και διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους παραμένοντας κλειστές το διάστημα από 20/3/2020 μέχρι 31/12/2020 λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού covid-19,  αποφάσισε την απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ποσοστό που θα προκύψει μετά από τον υπολογισμό τους.

Την απαλλαγή δικαιούνται οι επιχειρήσεις που δεν οφείλουν δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μέχρι την  31/12/ 2020 στο Δήμο, τη ΔΕΗ ή άλλο πάροχο. Το ποσό που θα προκύψει από την απαλλαγή θα συμψηφίζεται με μελλοντικές απαιτήσεις δημοτικών τελών.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά  μέχρι την 7η Μαίου 2021 στη διεύθυνση της ειδικής πλατφόρμας της ΚΕΔΕ dt.govapp.gr ( σύνδεση με στοιχεία taxisnet της επιχείρησης επιλέγοντας «δημιουργία αίτησης-Δήμος Σητείας»  επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ ή άλλου παρόχου) που θα αφορά το διάστημα μέχρι 31/12/2020 και θα αποδεικνύεται ότι είναι εξοφλημένος, προσκομίζοντας το αποδεικτικό εξόφλησης.
  2. Αποδεικτικά για το χρόνο διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης για το προαναφερθέν διάστημα (20/3-31/12/2020) – έντυπο δήλωσης αναστολής υποβληθείσα στο ΕΡΓΑΝΗ από το οποίο προκύπτει ο ΚΑΔ της επιχείρησης.
  3. Ε9 του ιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης από την οποία θα προκύπτουν τα χρονικά διαστήματα διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν αναγράφονται όλα στην πλατφόρμα, θα πρέπει όμως υποχρεωτικά να επισυνάπτονται.

 

Η Πρ/νη Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

 

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο Δήμος Σητείας ενημερώνει τους επιχειρηματίες  όμορων επιχειρήσεων που ενδιαφέρο-νται να τους παραχωρηθεί η χρήση του αιγιαλού , παραλίας  για τη διετία 2021-2022 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην  αριθμ. ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15-5-2020 (ΦΕΚ 1864 τ.Β΄/2020) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθμ. 56468 ΕΞ 2020 /5-6-2020 (ΦΕΚ 2198 τ.Β΄/2020) και το Ν. 4787/2021 άρθ. 13ο (ΦΕΚ 44 τ.Α΄/2021), να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία των κατά τόπους Δημοτικών Ενοτήτων το αργότερο μέχρι 20/4/2021.

 Από 1η Μαίου οι παραχωρήσεις  θα διενεργούνται αποκλειστικά από το  Γραφείο της Κτημα-

τικής Υπηρεσίας Λασιθίου.

Η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, αφορά στην άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ξαπλωστρών και τη λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου και  είναι δυνατή για  ένα ή δύο έτη με λήξη των συμβάσεων αποκλειστικά την 31/12 του έτους παραχώρησης .

Το ετήσιο αντάλλαγμα καθορίστηκε με την αριθμ. 77/2020 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου σε 12,00 € /τ.μ. σε όλες τις περιοχές πλην της παραλίας του ΒΑΪ σε 25,00 €/τ.μ..

Ειδικά για το έτος 2021 λόγω της πανδημίας το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίστηκε στο 60% του υπολογισθέντος και καταβάλλεται σε ποσοστό 70% υπέρ του Δήμου και 30% υπέρ του Δημοσίου, πλέον  χαρτοσήμου 3,6%.

Η καταβολή του ετήσιου  ανταλλάγματος καταβάλλεται εφάπαξ ή σε (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις .

Απαραίτητα δικαιολογητικά :1) αίτηση ( χορηγείται από το Δήμο) 2) φορολογική ενημερό-τητα τελευταίων 30 ημερών 3) άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση 4) έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές χρήσεις από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει,  5) αποτύπωση του αιτούμενου χώρου, με επιμέλεια του αιτούντα, με αναφορά στις συντεταγμένες και το εμβαδόν του,  σε υπόβαθρο ορθοφωτο-

χάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται, που ελέγχεται και θεωρείται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας  6) Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο Δήμο (Δημοτική ενημερότητα). Στην περίπτωση που ορισμένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά έχουν προσκομιστεί και ισχύουν, δεν επανυποβάλλονται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα των γραφείων μας στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες, Σητείας 28433 40530, Λεύκης 28433 40002, Ιτάνου 28433 40802 , Ανάληψης 28430 51105.

 

Ο  Πρ/νος Εσόδων

 

 

ΚΑΦΕΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.