Τελευταία Νέα

Ρέθυμνο – Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι στον μητροπολιτικό δήμο

Τους νέους αντιδημάρχους Ρεθύμνου και τους εντεταλμένους συμβούλους για ένα έτος όρισε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης κάνοντας ελάχιστες αλλαγές.

Αντιδήμαρχοι παραμένουν οι κ.κ. Στέλιος Σπανουδάκης, Άγγελος Μαλάς, Δημήτρης Λελεδάκης, Θωμάς Κρεβετζάκης, Πέπη Μπιρλιράκη και Γιώργος Σκορδίλης.

Η αντιδήμαρχος Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα διατηρεί μόνο την αρμοδιότητα της Κοινωνικής Μέριμνας και ο κ. Γιώργος Γεωργαλής αναλαμβάνει και πάλι τον τομέα της Παιδείας.

Ο Στέλιος Σπανουδάκης διατηρεί τα οικονομικά θέματα, ο Θωμάς Κρεβετζάκης αναλαμβάνει τον πολιτισμό και τα κυκλοφοριακά θέματα,  ο Δημήτρης Λελεδάκης διατηρεί τον τομέα της καθαριότητας, η Πέπη Μπιρλιράκη τον τομέα του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας, ο Άγγελος Μαλάς τον τομέα των τεχνικών έργων και ο Γιώργος Σκορδίλης αναλαμβάνει τον τομέα της Κλιματικής Αλλαγής και της Πολιτικής Προστασίας.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Στον κ. Γιώργο Γεωργαλή μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων σε θέματα Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης – Νέας Γενιάς.

Αναλυτικότερα ο κ. Γιώργος Γεωργαλής, αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, τον συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών του τμήματος Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης – Νέας Γενιάς.
 2. Τον συντονισμό και τη παρακολούθηση θεμάτων Δια βίου μάθησης.
 3. Την επίβλεψη της λειτουργίας του Κέντρου Νέας Γενιάς – Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με την ομάδα Διαχείρισης του Κέντρου που ορίζεται από τον Δήμαρχο Ρεθύμνης.
 4. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 5. Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με την αρμοδιότητά του.
 6. Την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου Ρεθύμνης από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων.
 7. Την συνεργασία με τον Δήμαρχο, τους υπολοίπους Αντιδημάρχους και τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας για την καλύτερη προώθηση και οργάνωση του Δημοτικού Έργου.
 8. Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.
 9. Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του κατά τον μήνα Ιανουάριο.

Επί πλέον ο κ. Γιώργος Γεωργαλής ορίζεται αρμόδιος για την Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου Φωκά και θ’ ασκεί τις παρακάτω οριζόμενες αρμοδιότητες από το άρθρο 68 παρ. 3 του Νόμου 4555/2018, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010, οι οποίες έχουν ως εξής :

 1. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην χωρική του ενότητα.
 2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην παραπάνω χωρική ενότητα.
 3. Τη μέριμνα για τη διατήρηση σε κατάσταση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραπάνω χωρική ενότητα.
 4. Ως χωρικός Αντιδήμαρχος παρακολουθεί τα έργα, τις δράσεις, τις δραστηριότητες και τις δομές που υπάρχουν στη χωρική του περιφέρεια, φροντίζει για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας και συνεργάζεται για την προώθηση και αντιμετώπισή τους με τον Δήμαρχο, του καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους και τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.
 5. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρεθύμνης βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά.
 6. Στην κα Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής.

Αναλυτικότερα η κα Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, αναλαμβάνει τις παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες που έχουν ως εξής :

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, τον συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών του της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 2. Τον συντονισμό και την εποπτεία του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής της Κοινωνικής Πολιτικής, των Πολιτικών Ισότητας της φύλων καθώς και της Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
 3. Την Υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητες της.
 4. Την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς της στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου Ρεθύμνης από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων
 5. Την συνεργασία με τον Δήμαρχο, τους υπολοίπους Αντιδημάρχους και τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας για την καλύτερη προώθηση και οργάνωση του Δημοτικού Έργου.
 6. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 7. Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.
 8. Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

 

 1. Στον κ. Θωμά Κρεβετζάκη μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων

σε Θέματα Πολιτισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ρεθύμνης και Κυκλοφοριακών Θεμάτων.

Αναλυτικότερα ο κ. Θωμάς Κρεβετζάκης, αναλαμβάνει τις παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες που έχουν ως εξής :

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, τον συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών των Τμημάτων Πολιτισμού, Μουσικής Παιδείας, Μουσείων και Πολιτιστικών – Πνευματικών Κέντρων της Διεύθυνσης Πολιτισμού – Τουρισμού – Αθλητισμού και Μουσικής Παιδείας.
 2. Την εποπτεία και την προώθηση των κυκλοφοριακών θεμάτων του Δήμου Ρεθύμνης.
 3. Την εποπτεία των Κανονιστικών που αφορούν την οργάνωση και την λειτουργία των περιοχών ευθύνης του.
 4. Την προώθηση δράσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Ρεθύμνης και τη μετατροπή του σε έξυπνο Δήμο με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Δημοτών του.
 5. Την εποπτεία της Προγραμματικής Σύμβασης για την Παλιά Πόλη Ρεθύμνου.
 6. Την Υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητες του.
 7. Την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου Ρεθύμνης από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων
 8. Τη συνεργασία με τον Δήμαρχο, τους υπολοίπους Αντιδημάρχους και τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας για την καλύτερη προώθηση και οργάνωση του Δημοτικού Έργου.
 9. Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.
 10. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 11. Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του κατά τον μήνα Μάρτιο.

 

Επί πλέον ο κ. Θωμάς Κρεβετζάκης ορίζεται αρμόδιος για την πόλη του Ρεθύμνου και θ’ ασκεί τις παρακάτω οριζόμενες αρμοδιότητες, οι οποίες έχουν ως εξής:

 1. Την εποπτεία και την συντήρηση όλων των έργων υποδομής της Πόλης και των Προαστίων του Δήμου Ρεθύμνης.
 2. Την συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου για την προώθηση θεμάτων που αφορούν την πόλη και τα προάστια του Δήμου Ρεθύμνης.
 3. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην χωρική του ενότητα.
 4. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην παραπάνω χωρική ενότητα.
 5. Τη μέριμνα για τη διατήρηση σε κατάσταση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραπάνω χωρική ενότητα.
 6. Ως υπεύθυνος Αντιδήμαρχος παρακολουθεί τα έργα, τις δράσεις, τις δραστηριότητες και τις δομές που υπάρχουν στη χωρική του περιφέρεια, φροντίζει για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας και συνεργάζεται για την προώθηση και αντιμετώπισή τους με τον Δήμαρχο, του καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους και τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.
 7. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρεθύμνης βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια του τέως Δήμου Ρεθύμνης.

 

 1. 4Στον κ. Δημήτρη Λελεδάκη μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλη και κατά τόπο σε θέματα Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης.

 Αναλυτικότερα ο κ. Δημήτρης Λελεδάκης, αναλαμβάνει τις παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες που έχουν ως εξής :

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, τον συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Αστικού Περιβάλλοντος.
 2. Την προώθηση των θεμάτων που άπτονται στις λειτουργίες της Ανακύκλωσης και της Προστασίας του Περιβάλλοντος.
 3. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην των οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων του.
 4. Την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου Ρεθύμνης από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων.
 5. Την συνεργασία με τον Δήμαρχο, τους υπολοίπους Αντιδημάρχους και τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας για την καλύτερη προώθηση και οργάνωση του Δημοτικού Έργου.
 6. Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.
 7. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 8. Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του κατά τον μήνα Απρίλιο.

 

Επί πλέον ο κ. Δημήτρης Λελεδάκης ορίζεται αρμόδιος για την Δημοτική Ενότητα Λαππαίων και θ’ ασκεί τις παρακάτω οριζόμενες αρμοδιότητες από το άρθρο 68 παρ. 3 του Νόμου 4555/2018, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010, οι οποίες έχουν ως εξής :

 

 1. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην χωρική του ενότητα.
 2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην παραπάνω χωρική ενότητα.
 3. Την μέριμνα για τη διατήρηση σε κατάσταση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραπάνω χωρική ενότητα.

4 Ως χωρικός Αντιδήμαρχος παρακολουθεί τα έργα, τις δράσεις, τις δραστηριότητες και τις δομές που υπάρχουν στη χωρική του περιφέρεια, φροντίζει για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας και συνεργάζεται για την προώθηση και αντιμετώπισή τους με τον Δήμαρχο, του καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους και τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.

 1. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρεθύμνης βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων.

 

 1. Στον κ. Άγγελο Μαλά μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα Τεχνικών Θεμάτων και Προγραμματισμού.

Αναλυτικότερα ο κ. Άγγελος Μαλάς, αναλαμβάνει τις παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες που έχουν ως εξής :

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, τον συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Πληροφορικής, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης.
 2. Την εποπτεία της εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ρεθύμνης.
 3. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των μελετών και των τεχνικών έργων και εργασιών που εκτελούνται στον Δήμο Ρεθύμνης.
 4. Την εποπτεία και την προώθηση θεμάτων Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Ρεθύμνης.
 5. Την Υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητες του.
 6. Την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου Ρεθύμνης από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων.
 7. Την συνεργασία με τον Δήμαρχο, τους υπολοίπους Αντιδημάρχους και τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας για την καλύτερη προώθηση και οργάνωση του Δημοτικού Έργου.
 8. Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.
 9. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων
 10. Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.

 

Επί πλέον ο κ. Άγγελος Μαλάς ορίζεται αρμόδιος για τους Οικισμούς τους τέως Δήμου Ρεθύμνης και θ’ ασκεί τις παρακάτω οριζόμενες αρμοδιότητες, οι οποίες έχουν ως εξής :

 1. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην χωρική του ενότητα.
 2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην παραπάνω χωρική ενότητα.
 3. Την μέριμνα για τη διατήρηση σε κατάσταση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραπάνω χωρική ενότητα.
 4. Ως υπεύθυνος Αντιδήμαρχος παρακολουθεί τα έργα, τις δράσεις, τις δραστηριότητες και τις δομές που υπάρχουν στη χωρική του περιφέρεια, φροντίζει για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας και συνεργάζεται για την προώθηση και αντιμετώπισή τους με τον Δήμαρχο, του καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους και τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.
 5. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρεθύμνης βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Οικισμών του τέως Δήμου Ρεθύμνης.

 

 1. Στην κα Θεοπίστη Μπιρλιράκη μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα των θεμάτων του Τουρισμού, της Επιχειρηματικότητας, του Εθελοντισμού και της Προβολής του Δημοτικού Έργου.

Αναλυτικότερα η κα Θεοπίστη Μπιρλιράκη, αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 1. Την ευθύνη και την προώθηση θεμάτων Τουρισμού του Δήμου Ρεθύμνης.
 2. Την προεδρία της Επιτροπής Τουρισμού.
 3. Την ευθύνη και την προώθηση θεμάτων Επιχειρηματικότητας.
 4. Την ευθύνη και τον Συντονισμό των Εθελοντών του Δήμου Ρεθύμνης,
 5. Την προβολή του Δήμου Ρεθύμνης σε ηλεκτρονικά έντυπα μέσα και παρουσία σε οποιαδήποτε συνάντηση ή δράση που αφορά την εικόνα του Δήμου Ρεθύμνης.
 6. Την προβολή, προώθηση και καταγραφή του Δημοτικού Έργου σε συνεργασία με τον Δήμαρχο και τους υπόλοιπους Αντιδημάρχους.
 7. Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητες της.
 8. Την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς της στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου Ρεθύμνης από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων.
 9. Την συνεργασία με τον Δήμαρχο, τους υπολοίπους Αντιδημάρχους και τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας για την καλύτερη προώθηση και οργάνωση του Δημοτικού Έργου.
 10. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 11. Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.
 12. Την αναπλήρωση του Δημάρχου του Δήμου Ρεθύμνης σε περίπτωση απουσίας του κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

 

 1. Στον κ. Γιώργο Σκορδίλη μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλη και κατά τόπο σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας.

Αναλυτικότερα ο κ. Γιώργος Σκορδίλης, αναλαμβάνει τις παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες που έχουν ως εξής :

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, τον συντονισμό και τον έλεγχο των λειτουργιών της Πολιτικής Προστασίας.
 2. Την εποπτεία και την ευθύνη του σχεδιασμού και του προγραμματισμού δράσεων και μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε συνεργασία με τους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.
 3. Τη μέριμνα για τη συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης σε δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
 4. Την Υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητες του.
 5. Την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου Ρεθύμνης από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων.
 6. Τη συνεργασία με τον Δήμαρχο, τους υπολοίπους Αντιδημάρχους και τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας για την καλύτερη προώθηση και οργάνωση του Δημοτικού Έργου.
 7. Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.
 8. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 9. Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

 

Επί πλέον ο κ. Γιώργος Σκορδίλης ορίζεται αρμόδιος για την Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου και θ’ ασκεί τις παρακάτω οριζόμενες αρμοδιότητες από το άρθρο 68 παρ. 3 του Νόμου 4555/2018, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010, οι οποίες έχουν ως εξής :

 1. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην χωρική του ενότητα.
 2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην παραπάνω χωρική ενότητα.
 3. Τη μέριμνα για τη διατήρηση σε κατάσταση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραπάνω χωρική ενότητα.
 4. Ως χωρικός Αντιδήμαρχος παρακολουθεί τα έργα, τις δράσεις, τις δραστηριότητες και τις δομές που υπάρχουν στη χωρική του περιφέρεια, φροντίζει για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας και συνεργάζεται για την προώθηση και αντιμετώπισή τους με τον Δήμαρχο, του καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους και τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.
 5. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρεθύμνης βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου.

 

 1. Στον κ. Στέλιο Σπανουδάκη μεταβιβάζεται η άσκηση αρμοδιοτήτων σε θέματα Οικονομικά, Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων.

 Αναλυτικότερα ο κ. Στέλιος Σπανουδάκης, αναλαμβάνει τις παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες που έχουν ως εξής :

 1. Την ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης.
 2. Την ευθύνη της διαφύλαξης και της διαχείρισης της Δημοτικής Περιουσίας.
 3. Τη διαχείριση των Κληροδοτημάτων.
 4. Την υπογραφή των εγγράφων και των συμβάσεων που εκδίδονται και είναι συναφή με τις αρμοδιότητες του.
 5. Την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου Ρεθύμνης από κοινού με τους Προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων.
 6. Την συνεργασία με τον Δήμαρχο, τους υπολοίπους Αντιδημάρχους και τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας για την καλύτερη προώθηση και οργάνωση του Δημοτικού Έργου.
 7. Την εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.
 8. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 9. Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του κατά

τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

 

 Από τους παραπάνω Αντιδημάρχους ο κ. Γιώργος Γεωργαλής και ο κ. Άγγελος Μαλάς, θα είναι άμισθοι Αντιδήμαρχοι.

 

ΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Στον κ. Νίκο Αγριμάκη μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα των Αγροτικών Θεμάτων του Δήμου Ρεθύμνης.

Αναλυτικότερα ο κ. Νίκος Αγριμάκης αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 1. Την οργάνωση του τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης.
 2. Την ευθύνη για την ανάπτυξη και την βελτίωση του Αγροτικού τομέα του Δήμου Ρεθύμνης.
 3. Την εποπτεία για την λειτουργία του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης.
 4. Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητες του.

 2. Στον κ. Δημήτρη Λαχνιδάκη μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα των Αθλητικών Θεμάτων του Δήμου Ρεθύμνης.

Αναλυτικότερα ο κ. Δημήτρης Λαχνιδάκης, αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 1. Την εποπτεία, οργάνωση και προβολή των θεμάτων που αφορούν

τον Αθλητικό Τομέα του Δήμου Ρεθύμνης.

 1. Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με την αρμοδιότητά

του.

 1. Στον κ. Κώστα Ηλιάκη μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα του Πρασίνου και της ανάδειξης των μνημείων που ανήκουν στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ρεθύμνης..

Αναλυτικότερα ο κ. Κώστας Ηλιάκης, αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 1. Την ευθύνη για την ανάπτυξη, την βελτίωση και την επέκταση του πρασίνου του Δήμου Ρεθύμνης.
 2. Την εποπτεία και επίβλεψη των εργασιών ανάπτυξης και συντήρησης των χώρων πρασίνου στον Δημοτικό Κήπο και στα Δημοτικά Πάρκα Αναψυχής του Δήμου Ρεθύμνης.
 3. Την εποπτεία, την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων του Δήμου Ρεθύμνης.
 4. Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητες του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς