Τελευταία Νέα

Ρέθυμνο – Ήρθη η απαγόρευση κολύμβησης στην βόρεια παραλία

Άρση  Προσωρινής Απαγόρευσης Κολύμβησης

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

 1. Τον Αναγκαστικό Νόμο 2520/40 περί Υγειονομικών Διατάξεων.
 2. Το Νόμο 4075 (ΦΕΚ 89/τ.Α?11-04-2012) Άρθρο 43 Έκδοση Υγειονομικών Διατάξεων.
 3. Την υπ΄ αριθμ. 46399/1352/86 ΦΕΚ 438/03-07-86 Τ.Β. Υπ. Απόφαση «περί ποιότητας επιφανειακών νερών».
 4. Την υπ΄ αριθμ. 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ «περί ποιότητας και μέτρων διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης.
 5. Την με ΑΠ: Γ1δ/οικ.37833/21-5-2015 με ΑΔΑ:6ΜΓΣ465ΦΥΟ-Ρ6Ρ «Έλεγχος ποιότητας νερών κολύμβησης και έκδοση αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας θαλασσίων υδάτων).
 6. Την ΚΥΑ με αριθμό οικ. 145116 (ΦΕΚ 354/8-3-2011) «Περί καθορισμού μέτρων, όρων και  διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
 7. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010 /2002 (ΦΕΚ 91Α/2002) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
 8. Την με ΑΠ: 234729/6-8-2021 απόφαση προσωρινής απαγόρευσης κολύμβησης σε περιοχή της βόρειας παραλίας πόλης Ρεθύμνου
 9. Το υπ’αρ. 2569/10-8-2021 έγγραφο του Π.Ε.Δ.Υ. Κρήτης,  με το οποίο μας διαβιβάστηκε
  η έκθεση των εργαστηριακών ελέγχων των δειγμάτων στην εν θέματι περιοχή,
  σύμφωνα με την οποία υπάρχει «συμμόρφωση αποτελέσματος βάσει της Η. Π 8600/416/Ε103/09 για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν».

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω 8) σχετικού εγγράφου μας και καθώς διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας, με το ανωτέρω 9) σχετικό, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών θαλάσσιου ύδατος που διενεργήσαμε στις 10-8-2021 από τέσσερα (4) σημεία της βόρειας παραλίας Ρεθύμνου (έναντι Ξενοδοχείου ΜΕΔΟΥΣΑ έμπροσθεν εκβολής αγωγού ομβρίων στο αμμώδες τμήμα και 50μ εκατέρωθεν αυτού), όπου και διαπιστώνουμε ότι τα αποτελέσματα των αναλύσεων πιστοποιούν την καταλληλότητα για κολύμβηση των θαλάσσιων υδάτων στο εν λόγω τμήμα της ακτής κολύμβησης, κρίνουμε επιβεβλημένη την άμεση άρση της απαγόρευσης κολύμβησης από την εν λόγω περιοχή, που είχε επιβληθεί με το ανωτέρω 8) σχετικό έγγραφό μας.

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες, λόγω αρμοδιότητας.

 

.

Κοινοποίηση Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Καββάλου Μαρία

MSC ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 1. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης
 2. Λιμεναρχείο Ρεθύμνης
 3. ΔΕΥΑΡ
Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς