Τελευταία Νέα

Ρέθυμνο – Άνοιξαν διαγωνισμοί για έργα αποχέτευσης από την ΔΕΥΑΡ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕ Ν. ΦΩΚΑ» με προϋπολογισμό (με ΦΠΑ) 942.400 €.

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με
προϋπολογισμό 671.318,15 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία Η/Μ,
με προϋπολογισμό 88.680,90 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού από την
έδρα της υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου, στο Βιολογικό καθαρισμό Ρεθύμνου, Μύτη του Γρύντα, Τ.Κ. 74100,
από την πύλη www.promitheus.gov.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΡ www.deyar.eu.
Πληροφορίες στη ΔΕΥΑ Ρεθύμνης (τηλ.: 28310-27777) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax
επικοινωνίας 2831055224, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κος Λιανδρής Εμμ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ από την Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 ώρα 10:00π.μ., μέχρι την
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 και ώρα 3:00 μμ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, με
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2019 και ώρα 11:00π.μ..
Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με τα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για
κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού , εκφραζόμενα σε ακέραιες
μονάδες επί τοις εκατό ( % ) , με τα επί μέρους ποσοστά να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους
κατά το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν4412/2016.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις:
1η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
KAI
Α1 τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 15.200 € που
θα απευθύνεται προς τη ΔΕΥΑΡ και ισχύος τουλάχιστον 300 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (κωδ. Προϋπολογισμού ΚΑ-15-08-0001).
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ της ΔΕΥΑΡ.
ΡΕΘΥΜΝΟ 24 – 12 -2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΡ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε κλικ εδώ για να περιηγηθείτε στον ιστότοπο της ΔΕΥΑΡ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΚΑΡΕ ΤΗΣ ΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

με προϋπολογισμό (με ΦΠΑ) 1.364.000 €.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με
προϋπολογισμό 919.046,88€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία Η/Μ, με
προϋπολογισμό 175.487,24€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού από την
έδρα της υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου, στο Βιολογικό καθαρισμό Ρεθύμνου, Μύτη του Γρύντα, Τ.Κ. 74100,
από την πύλη www.promitheus.gov.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΡ www.deyar.eu.
Πληροφορίες στη ΔΕΥΑ Ρεθύμνης (τηλ.: 28310-27777) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax
επικοινωνίας 2831055224, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κος Λιανδρής Εμμ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ από την Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 ώρα 10:00π.μ., μέχρι την
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 και ώρα 3:00:00 μμ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, με
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2019 και ώρα 10:30π.μ..
Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με τα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για
κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού , εκφραζόμενα σε ακέραιες
μονάδες επί τοις εκατό ( % ) , με τα επί μέρους ποσοστά να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους
κατά το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν4412/2016.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις:
2η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
και
A2 τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 22.000 € που
θα απευθύνεται προς τη ΔΕΥΑΡ και ισχύος τουλάχιστον 300 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (κωδ. Προϋπολογισμού ΚΑ-15-08-001).
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ της ΔΕΥΑΡ.
ΡΕΘΥΜΝΟ 24 – 12 -2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΡ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε κλικ  εδώ για να περιηγηθείτε στον ιστότοπο της ΔΕΥΑΡ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΙΟΥ ΜΥΡΘΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΦΑΣΗ 1»

με προϋπολογισμό (με ΦΠΑ) 843.200 €.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με
προϋπολογισμό 449.766,86€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία Η/Μ, με
προϋπολογισμό 224.746,34€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού από την
έδρα της υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου, στο Βιολογικό καθαρισμό Ρεθύμνου, Μύτη του Γρύντα, Τ.Κ. 74100,
από την πύλη www.promitheus.gov.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΡ www.deyar.eu.
Πληροφορίες στη ΔΕΥΑ Ρεθύμνης (τηλ.: 28310-27777) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax
επικοινωνίας 2831055224, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κος Λιανδρής Εμμ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ από την Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 ώρα 10:00π.μ., μέχρι την
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 και ώρα 3:00 μμ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, με
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2019 και ώρα 10:00π.μ..
Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με τα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για
κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού , εκφραζόμενα σε ακέραιες
μονάδες επί τοις εκατό ( % ) , με τα επί μέρους ποσοστά να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους
κατά το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν4412/2016.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις:
1η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
KAI
Α2 τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 13.600 € που
θα απευθύνεται προς τη ΔΕΥΑΡ και ισχύος τουλάχιστον 300 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (κωδ. Προϋπολογισμού 15-08-0001).
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ της ΔΕΥΑΡ.
ΡΕΘΥΜΝΟ 24 – 12 -2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΡ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε κλικ  εδώ για να περιηγηθείτε στον ιστότοπο της ΔΕΥΑΡ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΕ ΤΗΣ ΔΕ Ν.ΦΩΚΑ»

με προϋπολογισμό (με ΦΠΑ) 3.596.000 €.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με
προϋπολογισμό 2.723.580,61 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία Η/Μ,
με προϋπολογισμό 176.410,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού από την
έδρα της υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου, στο Βιολογικό καθαρισμό Ρεθύμνου, Μύτη του Γρύντα, Τ.Κ. 74100,
από την πύλη www.promitheus.gov.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΡ www.deyar.eu.
Πληροφορίες στη ΔΕΥΑ Ρεθύμνης (τηλ.: 28310-27777) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax
επικοινωνίας 2831055224, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κος Κυριακάκης Γεωργιος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ από την Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 ώρα 10:00π.μ., μέχρι την
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 και ώρα 3:00 μμ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, με
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2019 και ώρα 11:00π.μ..
Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με τα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για
κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού , εκφραζόμενα σε ακέραιες
μονάδες επί τοις εκατό ( % ) , με τα επί μέρους ποσοστά να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους
κατά το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν4412/2016.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις:
3η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
KAI
Α2 τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 58.000 € που
θα απευθύνεται προς τη ΔΕΥΑΡ και ισχύος τουλάχιστον 300 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (κωδ. Προϋπολογισμού ΚΑ-15-08-0001).
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ της ΔΕΥΑΡ.
ΡΕΘΥΜΝΟ 24 – 12 -2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΡ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε κλικ  εδώ για να περιηγηθείτε στον ιστότοπο της ΔΕΥΑΡ.

Δείτε επίσης!

Ρέθυμνο – Μόνιμος οδοντίατρος στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου

Στο Κ.Υ. Σπηλίου της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης διορίστηκε ένας μόνιμος ιατρός σε θέση Οδοντιατρικής, Επιμελητής …

Ρέθυμνο – Σε αυτές τις τοπικές κοινότητες θα γίνουν ψεκασμοί δακοκτονίας

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνονται οι  τοπικές κοινότητες/οικισμοί …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize