Κρήτη – Ζητούν την απόσυρση του σχεδίου νόμου για τις εξετάσεις και τις δοκιμασίες προσόντων των οδηγών

Στο Ηράκλειο σήμερα Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (Πλατεία
Ελευθερίας),

συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και
ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 54/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 20084/25-01-2019 πρόσκληση σε ορθή
επανάληψη του Προέδρου του.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης Σταύρος, οι Αντιπεριφερειάρχες των ΠΕ κ.κ.: Κουκιαδάκης Ευριπίδης
(Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Βουλγαράκης Απόστολος (Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Λιονή Μαρία (Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), και Πετράκη Πελαγία (Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου) καθώς και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, Βαμβακάς Λάμπρος, Βάρδα Μαρία, Βρέντζου-Σκορδαλάκη Θεανώ, Γιαννούλης Νικόλαος, Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), Δεικτάκης Ιωάννης, Ζερβάκης Γεώργιος, Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλογερής Νικόλαος, Καμπουράκης Λάμπρος, Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος), Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κριτσωτάκης Μιχαήλ, Κώτσογλου Κυριάκος, Λεβάκη Όλγα, Λεονταράκης Ιωάννης, Λυμπεράκης Πέτρος, Μαρής Γεώργιος,
Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Ξυλούρης Νικόλαος, Ορφανός Στυλιανός, Παρασύρης Ιωάννης, Πιτσούλης Γεώργιος, Πρωτοπαπαδάκη – Μπελιβάνη Ζαχαρένια, Σερμάκης Νεκτάριος, Σταματάκης Εμμανουήλ, Συριγωνάκης Νικόλαος, Τζανακάκη – Μελισσάρη Μαρία, Τζεδάκης Σταύρος, Τουπάκης Φανούριος,
Φασουλάκης Κωνσταντίνος και Χνάρης Εμμανουήλ.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Βαμιεδάκης Μιχαήλ, Βαρδιάμπασης Δημήτριος, Βαονάκης
Δημήτριος, Γουλιδάκης Ιωάννης, Δασκαλάκης Νικόλαος, Δελημπαλταδάκης Γεώργιος, Κεφαλογιάννης Ζαχαρίας, Κλάδος Μιχαήλ, Κλώντζας Εμμανουήλ,
Μανιαδάκης Αναστάσιος (Τάσος), Μιχελογιάννης Δημήτριος, Παπαδάκης Αριστείδης, Πιαγκαλάκης Γιώργος, Σημανδηράκης Παναγιώτης, Σπυρόπουλος Γεώργιος, και Σταθάκης Ιωάννης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Συντυχάκης Εμμανουήλ βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Ανδρουλακάκης Εμμανουήλ Νομικός Σύμβουλος ΠΚ, Ελευθερίου Χρύσα Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Βασιλάκη Μαρία Προϊσταμένη Δ/σνης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Ηρακλείου, Καλαϊτζάκης Θεόδωρος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειών Οδήγησης, Ρομπογιαννάκης Γεώργιος Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματείας Δ/σνης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Ηρακλείου και υπάλληλοι της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Ηρακλείου, Κουκουναράκης Γιώργος Γραμματέας Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής Ν. Ηρακλείου και μέλη του Σωματείου, Συλιγάρδος Εμμανουήλ Διευθυντής Δ/νσης Δασών Λασιθίου και για την τήρηση των πρακτικών  2 οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα, Κουτάντου Μαρία, Δερμιτζάκη Παρασκευή και Νοικοκυράκης Εμμανουήλ υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ζήτησε από το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφανθεί για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος και τη
συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη συζήτησης του θέματος λόγω της επικείμενης ψήφισης του Σχεδίου
Νόμου για τις εξετάσεις (δοκιμασίες προσόντων) οδηγών, αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας
διάταξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 2ο
εκτός ημερησίας διάταξης: Σχέδιο νόμου για τις εξετάσεις (δοκιμασίες προσόντων) οδηγών.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
γ) του Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] ………. και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/27-12- 2010, τεύχος Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. έως την είσοδο του καταστήματος «Χαλκιαδάκη» μήκους περίπου 308 μ.
3. Την από 29-01-2019 ερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Ορφανού Στέλιου επικεφαλής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Περιφέρειας Κρήτης», με θέμα: «Εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών».
4. Την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκη Ευριπίδη, ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω:
«Το σχέδιο Νόμου «Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς Υποψηφίων Οδηγών και Οδηγών για τη Χορήγηση Αδειών Οδήγησης και Λοιπές Διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή δεν μπορεί να εφαρμοσθεί σε καμία περιφερειακή ενότητα της χώρας αν δεν συνοδευθεί από την πρόσληψη προσωπικού και τη δημιουργία των αναγκαίων εγκαταστάσεων. Οι πόροι υπάρχουν, γιατί όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση χρηματοοικονομικών επιπτώσεων, οι μηνιαίες δαπάνες για τις «αμοιβές» των εξεταστών ανέρχονται στο ποσό των 275.000 και οι ετήσιες στο συνολικό ποσό των 3.300.000 ευρώ, ενώ τα ετήσια έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης από τις
εξετάσεις στα 42 εκ. ευρώ.

Δηλαδή, το σ.ν. με την αδικαιολόγητη αυτή ρύθμιση, διαλύει τις υπηρεσίες των περιφερειών, ταλαιπωρεί χιλιάδες πολίτες, εξαθλιώνει οικονομικά τις σχολές
οδηγών για να εξοικονομηθεί το αντίστοιχο ποσό των τριών εκατομμυρίων Ευρώ ετησίως, αντί να αποδώσει στις περιφέρειες και το υπόλοιπο ποσό, προκειμένου να διαμορφώσουν και να εξασφαλίσουν τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται (ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή πίστες).
3
Αν και είναι θετικό το γεγονός ότι οι εξετάσεις διενεργούνται από υπαλλήλους των περιφερειακών ενοτήτων και εγκαταλείφθηκε η αρχική ιδέα για την ίδρυση
ειδικού σώματος εξεταστών.
Η δραματική μείωση του προσωπικού λόγω των συνταξιοδοτήσεων και της απαγορεύσεως προσλήψεων δεν επιτρέπει τη διενέργεια εξετάσεων εντός του
ωραρίου όπως προβλέπει το σ.ν. και δη από εξεταστές αποκλειστικής απασχόλησης.
Μονόδρομο αποτελεί η πρόταση όλων των εμπλεκομένων για τη διενέργεια των εξετάσεων εκτός ωραρίου.
Έτσι, η συζήτηση των υπόλοιπων διατάξεων του σ.ν. προϋποθέτει την παραδοχή αυτού του αιτήματος, διαφορετικά οι διευθύνσεις μεταφορών και
επικοινωνιών των Π.Ε. δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στο βασικό έργο τους.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και τις απόψεις των εκπαιδευτών και των εργαζομένων και τις παρεμβάσεις των Π.Σ., το Περιφερειακό Συμβούλιο
αποφάσισε ομόφωνα: Να ζητήσει την απόσυρση του σ.ν. από τους βουλευτές Κρήτης να το καταψηφίσουν, αν η Κυβέρνηση επιμείνει στη συζήτησή του.
5. Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του. Ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Ζητά την απόσυρση του σχεδίου Νόμου «Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς Υποψηφίων Οδηγών και Οδηγών για τη Χορήγηση Αδειών Οδήγησης
και Λοιπές Διατάξεις».
2. Να καταψηφίσουν οι βουλευτές της Κρήτης το Νομοσχέδιο, αν η Κυβέρνηση επιμείνει στη συζήτησή του, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 31-01-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑ

Δείτε επίσης!

Ρέθυμνο – Την Μαρία Λιονή επισκέφθηκε το υποψήφιο πρυτανικό σχήμα υπό τον καθηγητή Παναγιώτη Τσακαλίδη

Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, ενόψει των επικείμενων Πρυτανικών εκλογών, πραγματοποίησε την …

Κρήτη – Προβολή του νησιού σε 150 Γερμανούς πράκτορες και δημοσιογράφους

Προβολή της νέας καμπάνιας της Περιφέρειας Κρήτης ως ποιοτικού και ασφαλή προορισμού στο πλαίσιο των …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize