Τελευταία Νέα

9 αυτοκίνητα δημοπρατούνται στο Τελωνείο Ρεθύμνου

Πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκποίηση εννέα Ι.Χ. οχημάτων τα οποία προέρχονται από τα αζήτητα του Τελωνείου και προορίζονται για κυκλοφορία  πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου στις 9:30 π.μ. στο Τελωνείο Ρεθύμνου.

Στα εννέα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα που όπως θα δείτε στον σχετικό πίνακα οι τιμές ξεκινούν από τα 300 ευρώ (για ένα Mazda 626), ενώ υπάρχει Mercedes A-Class με 700 ευρώ.

Στο έγγραφο της διακήρυξης δημοπρασίας οχημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Στις 18/09/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. θα γίνει στο Τελωνειακό κατάστημα Ρεθύμνου προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για να εκποιηθούν οχήματα για κυκλοφορία που προέρχονται από τα αζήτητα του Τελωνείου με τιμή εκκίνησης αυτήν που αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη.

Όλα τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους Νέους Γενικούς Όρους Πώλησης Τροχοφόρων, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο της Δ.Δ.Δ.Υ. (oddy.gr & gsis.gr Διαδρομή : Διαγωνισμοί/Διαβουλεύσεις/Δημοπρασίες) και όπως ορίζονται στο ΦΕΚ αρ.3420 τεύχος Β΄/25-10-2016, όπου οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες.

Βάσει των όρων πώλησης, ακυρώσεις αγοραπωλησιών δεν γίνονται δεκτές.

Επίσης οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση των όρων πώλησης πριν λάβουν μέρος στη δημοπρασία για να αποφεύγονται οι όποιες εκ των υστέρων υπαναχωρήσεις.

Η επίσκεψη και εξέταση των οχημάτων επιτρέπεται ελεύθερα για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την δημοπρασία, δηλαδή τις 11, 12,13,14/8 και 17/9 και τις ώρες 12:00 μ – 14:00 μμ. Η εξέταση μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο με τη βοήθεια και τεχνικού συμβούλου της επιλογής του και περιλαμβάνει ότι κριθεί αναγκαίο, χωρίς όμως τη χρήση εργαλείων ή άλλων μηχανικών μέσων και χωρίς να τεθούν σε κίνηση τα δημοπρατούμενα οχήματα.

Ο περιορισμός αυτός υφίσταται για λόγους ασφαλείας και λόγω αντικειμενικών συνθηκών (π.χ. κίνδυνος πυρκαγιάς κ.λπ.). Δεν επιτρέπεται το επισκεπτήριο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δημοπρασίας παρά μόνο μετά το πέρας αυτής για τριάντα (30) λεπτά παρουσία του προσωπικού της Υπηρεσίας, σε όσους εκ των ανακηρυχθέντων πλειοδοτών το επιθυμούν.

Η συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στη διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωση του επί των όρων πώλησης που ισχύουν χωρίς καμία επιφύλαξη και ότι έχουν εξετάσει τα προς δημοπράτηση οχήματα, ότι γνωρίζουν πολύ καλά το είδος, την ποιότητα και την κατάσταση των δημοπρατούμενων οχημάτων και ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που τα προορίζουν. Ότι γνωρίζουν που ακριβώς βρίσκονται τα οχήματα, και δηλώνουν ότι έχουν εξασφαλισμένα τα μέσα και τον τρόπο της έγκαιρης μεταφοράς τους. Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους για ακύρωση, αναστροφή της αγοραπωλησίας, μείωση της τιμής του εκπλειστηριάσματος, καθώς και από κάθε αξίωσή τους για αποζημίωση εξ αιτίας φανερών ή κρυμμένων ελαττωμάτων ή ιδιοτήτων που λείπουν από τα οχήματα. Δήλωση αγνοίας αυτών δεν αποτελεί άλλοθι και δεν γίνεται δεκτή.

Η προθεσμία διακανονισμού των 30 ημερολογιακών ημερών δύναται να παραταθεί και δενμπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες συνολικά, ύστερα απόεμπρόθεσμη έγγραφη αίτηση του αγοραστή».

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Στις παρατηρήσεις που ακολουθούν δίνονται χρήσιμες διευκρινήσεις που αφορούν στη διαδικασία της δημοπρασίας.

«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η : Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν ΦΠΑ. 24%.

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η : Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες και πριν την έναρξη αυτής ορίζεται στα τριακόσια Ευρώ (300 €) για τα οχήματα προς κυκλοφορία.

Η καταβολή της εγγύησης γίνεται για μεν τα φυσικά πρόσωπα με μετρητά ή προσωπική επιταγή για τα δε νομικά πρόσωπα μόνο με προσωπική επιταγή. Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές, πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης και η μία από την άλλη τουλάχιστον κατά πενήντα Ευρώ (50 €) για τα προς κυκλοφορία οχήματα. Η Επιτροπή, κατά το χρόνο δημοπράτησης, μπορεί και κατά την κρίση της να αναπροσαρμόζει σε οποιοδήποτε στάδιο το εύρος της προσφοράς.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3η : Τα πιο κάτω οχήματα είναι μεταχειρισμένα και πεπαλαιωμένα, με ζημίες, φθορές και ελλείψεις και χρειάζονται επισκευές πριν κυκλοφορήσουν. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα εξετάζουν, μαζί με τεχνικούς της επιλογής τους, πριν λάβουν μέρος στη δημοπρασία, προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών ώστε να διαμορφώνουν ανάλογα και τις προσφορές τους. Τα οχήματα πωλούνται στην κατάσταση που βρίσκονται κατά την ημέρα της δημοπρασίας. Επίσης, πολλά στοιχεία τους, όπως έτος κατασκευής, κυβισμός, τύπος κλπ. ελήφθησαν και από τις εξωτερικές ενδείξεις τους προς καλύτερη ενημέρωση του αγοραστικού κοινού, κατόπιν αυτού οι αγοραστές οφείλουν να ερευνούν και από μόνοι τους την ακρίβεια των στοιχείων αυτών.

Η Υπηρεσία μας για τα στοιχεία αυτά, καθώς και τυχόν κρυμμένα ελαττώματα ουδεμία ευθύνη φέρει. Οι οποιεσδήποτε επισκευές που απαιτούνται για να κυκλοφορήσει το όχημα, γίνονται από τον αγοραστή και η Υπηρεσία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το ύψος της απαιτούμενης δαπάνης, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή. Ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει να καταβάλει αμέσως με την κατακύρωση το 20% της τιμής πλειοδοσίας και να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη. Το υπόλοιπο 80% της τιμής πλειοδοσίας διακανονίζεται υποχρεωτικά μέσα σε 30 συνεχείς ημέρες από την επόμενη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας, είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις. Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος των αγοραστικών του δικαιωμάτων και το 20% που έχει καταβάλει, καταπίπτει σε όφελος της Δ.Δ.Δ.Υ. (πρώην Ο.Δ.Δ.Υ.), ως ποινική ρήτρα.

Ο αγοραστής δύναται να διακανονίσει το υπόλοιπο 80% του τιμήματος είτε με εφάπαξ καταβολή του τιμήματος οπότε σε αυτήν την περίπτωση δικαιούται έκπτωση σε ποσοστό 30% επί του συνόλου (100%) της τιμής πλειοδοσίας, είτε σε είκοσι τέσσερις (24) τριμηνιαίες δόσεις προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων  ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή και Ν.Π.Ι.Δ. που έχει από το νόμο να εκδίδει εγγυητικές επιστολές. Σε εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις αν είναι εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος του δημοσίου τομέα και μόνο για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων ή μοτοσικλετών για κυκλοφορία προσκομίζοντας βεβαίωση της Υπηρεσίας του. Σε όλες τις περιπτώσεις διακανονισμού με δόσεις, η καταβολή των δόσεων αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας. Οι δόσεις δεν μπορούν να είναι κατώτερες των 240 € για τα προς κυκλοφορία οχήματα. Το πλήθος των δόσεων διαμορφώνεται αναλόγως. Ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει το όχημα εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας. Την ίδια ως άνω υποχρέωση έχει και ο αγοραστής που έχει πάρει παράταση διακανονισμού. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας ο αγοραστής καθίσταται υπερήμερος και οφείλει να καταβάλει κατά την παραλαβή του οχήματος επιβαρύνσεις εκπρόθεσμου παραλαβής που ανέρχονται στο ποσό των πέντε Ευρώ (5 €) ημερησίως για κάθε επιβατικό για κυκλοφορία .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4η : Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες έχουν όλοι ανεξαιρέτως, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαποί ή αλλοδαποί, αυτοπροσώπως, εφόσον είναι ικανοί για δικαιοπραξία, δεν είναι ανήλικοι και δεν τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη. Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λπ.) και να δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΦΜ, την αρμόδια ΔΟΥ και την ιδιότητά τους. Επίσης οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων να έχουν μαζί τους τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομικού προσώπου δικαιολογητικά καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι που οφείλουν να καταθέσουν στον Γραμματέα της επιτροπής όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εντολής.»

Φωτό αρχέιου

Δείτε επίσης!

Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα – Λεωφορείο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα

Τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν ένα λεωφορείο του Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας δυο Ι.Χ αυτοκίνητα, σημειώθηκε το …

Οι αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας – Τι θα γίνει με τους κατόχους παλαιών αυτοκινήτων

Άσχημα τα νέα για τους κατόχους παλαιών και ρυπογόνων ΙΧ αυτοκινήτων, καθώς το υπουργείο Οικονομικών …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize