Τελευταία Νέα

Όλο το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό

tsipras syriza

Ένα νέο πρόγραμμα για τον τουρισμό θα υλοποιήσει ο Σύριζα σύμφωνα με τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Στο κυβερνητικό του πρόγραμμα αναφέρεται σε μία αναστροφή των επιπτώσεων των μνημονίων «στην εργασία αλλά και στο πρότυπο του τουριστικού μοντέλου, ώστε να αρθεί η ισοπέδωση του τουριστικού μας προϊόντος και να αποφέρει ουσιαστικά κέρδη στην ελληνική οικονομία και κοινωνία».

Ειδικότερα στο κεφάλαιο «Τουρισμός» το κυβερνητικό πρόγραμμα του Σύριζα αναφέρει:

2.3.6. Τουρισμός

Οι επιπτώσεις των παρεμβάσεων των δύο μνημονίων στο μεσο- και μακροπρόθεσμο διάστημα επέφεραν μια βίαιη εσωτερική υποτίμηση της εργασίας σε όλη την αλυσίδα της τουριστικής παραγωγής και μια ανάλογη βίαιη αλλαγή του μέχρι σήμερα προτύπου του ελληνικού τουρισμού. Στόχος της πρώτης κυβέρνησης της αριστεράς ήταν η αναστροφή των επιπτώσεων αυτών στην εργασία αλλά και στο πρότυπο του τουριστικού μοντέλου, ώστε να αρθεί η ισοπέδωση του τουριστικού μας προϊόντος και να αποφέρει ουσιαστικά κέρδη στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Η πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς Στο πλαίσιο της δικής μας διακυβέρνησης έγιναν τα ακόλουθα: Αντιμετώπιση άμεσων αναγκών Τουρισμού για την τουριστική περίοδο του 2015 με αντικείμενα την επίλυση προβλημάτων / αναγκών των επαγγελματικών συλλογικοτήτων, παρεμβάσεις για βελτιώσεις βασικών υποδομών σε αεροδρόμια και λιμάνια. Άνοιγμα νέων αγορών στον τουρισμό και άμεση προώθηση της Ελλάδας ως τουριστικό προορισμό σε χώρες στόχους, όπως Σαουδική Αραβία, Εμιράτα & Κορέα. Εξειδίκευση του Νέου ΕΣΠΑ για τον Τουρισμό σε συνεργασία με τις περιφέρειες της χώρας και διευθέτηση και ολοκλήρωση εκκρεμών Επενδυτικών προτάσεων.

Επεξεργασία ή/και ολοκλήρωση σχεδίων Κ.Υ.Α. για τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ορειβατικών καταφυγίων, για τα Κάμπινγκ, για την διαδικασία πρόσληψης επιτόπιου προσωπικού στα Γραφεία Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ., για την τροποποίηση της 22212/2008 ΚΥΑ περί των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, για τα τουριστικά τρένα, για το πλαίσιο ενοικίασης και κυκλοφορίας των κλασικών επιβατηγών οχημάτων (αντικών), για τις προδιαγραφές και τη διαδικασία αδειοδότησης των ορειβατικών καταφυγίων, η οποία εντάσσεται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του πολίτη και της μείωσης των διοικητικών βαρών να διεκπεραιώνουν τη διαδικασία αυτή χωρίς να πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου.

Στο πλαίσιο απλούστευσης των διαδικασιών καταργήσαμε τη διαδικασία έκδοσης αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων. Δραστηριότητες ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας της χώρας μας σε θέματα τουρισμού με την Τουρκία, το Ισραήλ, τη Σερβία, τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Κίνα, τη Γαλλία, την Κύπρο, την Τυνησία, την Ελβετία, την Βενεζουέλα και την Κροατία, Ιράκ, στο Τόγκο, Αλβανία, Βραζιλία, Κίνα, Κένυα. Προώθηση ίδρυσης για τη συγκρότηση και λειτουργία του συστήματος Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού Ο στρατηγικός προσανατολισμός και οι προγραμματικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά την πρώτη, κυβερνητική εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, επιβεβαιώνεται η αρχική μας θέση ότι από τις πρώτες ενέργειες της τουριστικής πολιτικής μας θα πρέπει να είναι η πλήρης απογραφή και η τήρηση μητρώου όλων των παραγωγικών, φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων που συνδέονται με το τουριστικό παραγωγικό κύκλωμα στη χώρα με στόχο την επίτευξη της. Το βασικό ερώτημα που έρχεται να απαντήσει μια πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό είναι επομένως εάν με τη στήριξη του τουρισμού θα επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της συμβολής του στην ανάπτυξη της χώρας ή η υποστήριξή του θα αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνον τη συγκομιδή όλο και υψηλότερων μεγεθών σε τουριστικές εισπράξεις και αριθμούς εισερχομένων τουριστών, ανεξαρτήτως του καθαρού αποτελέσματος του τουρισμού για το σύνολο της οικονομία και της κοινωνίας. Δηλαδή ότι η τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής ανάπτυξης της οικονομίας και κοινωνίας συνδεδεμένη με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα η εάν θα στοχεύεται μια αυτόνομη μεγέθυνσή του ανεξάρτητα από τους άλλους τομείς της οικονομίας. Μόνο με ένα στρατηγικό πρόγραμμα διαχείρισης και εποπτείας του τουρισμού μπορούν να αποτραπούν και να συντονιστούν οι ενδοκλαδικές δυσλειτουργίες και τα συγκρουόμενα συμφέροντα που ενυπάρχουν στο τουριστικό παραγωγικό κύκλωμα στη κατεύθυνση ενίσχυσης του συμφέροντος για το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα δεν πρέπει να αποτελέσει όχημα, για μια διαδικασία «τουριστικοποίησης» του ΑΕΠ και μετατροπή της χώρας σε τουριστική αποικία, όπου ένα μεγάλο μέρος των τουριστών θα διαμένουν σε αποκλεισμένα από τον τοπικό πληθυσμό «τουριστικά χωριά» και το μεγαλύτερο σχεδόν μέρος των συστατικών στοιχείων του τουριστικού προϊόντος θα εισάγονται σε βάρος της εγχώριας παραγωγής μετατρέποντας τον «προορισμό Ελλάδα» σε χώρο εναπόθεσης και διάθεσης καταναλωτικών προϊόντων παραγόμενων σε άλλες χώρες. Για να αποφευχθεί μια τέτοιου είδους διαδικασία και αντ’ αυτής να διασφαλιστεί η ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού με κοινωνική ανταποδοτικότητα η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχύσει τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών σύνδεσης της ετήσιας τουριστικής κατανάλωσης με την εγχώρια παραγωγή σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Με αυτό το βασικό σκοπό, το στρατηγικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα θέσει σε πρώτη προτεραιότητα την αναγκαιότητα διατήρησης, ανάπτυξης και περεταίρω βελτίωσης του μέχρι σήμερα τουριστικού προτύπου με κορμό τη μικρή και μεσαία τουριστική επιχείρηση στην κατεύθυνση όμως του εκσυγχρονισμού και της μεγαλύτερης συνειδητοποίησης από αυτή των υποχρεώσεών της απέναντι στο κράτος, στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Για όλους τους παραπάνω λόγους το πρόγραμμα και η πολιτική μας για τον τουρισμό για να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του τομέα θα έχει σταθερά διττό χαρακτήρα: Αφενός θα έχει ως στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης διακίνησης, διαβίωσης και ασφάλειας των τουριστών εντός του εθνικού φυσικού και κοινωνικού χώρου όπου οι πολιτικές για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη θα εφαρμόζονται με κοινωνική υπευθυνότητα και προστασία όσον αφορά την εργασία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό μας λαμβάνοντας υπόψη το μικρό και ευαίσθητο μέγεθος της χώρας.

Αφετέρου, θα ενισχύει τον πυρήνα της ποιότητας του ελληνικού τουρισμού αντιστρέφοντας τη διαδικασία της τυποποίησης και ομογενοποίησης που παρατηρείται στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού και του διεθνούς τουριστικού προϊόντος, μέσα από τη προστασία και ανάδειξη της ποιοτικά ελεγχόμενης εγχώριας παραγωγής.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα εξής:

• Στην οργανική ένταξη της τουριστικής ανάπτυξης σε ένα Εθνικό Χωροταξικό και Συνολικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης της χώρας.

• Στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σταθερού, δίκαιου, κοινωνικά αναδιανεμητικού και προοδευτικού φορολογικού συστήματος, με ταυτόχρονη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της διαφθοράς, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

• Στην αποκατάσταση της εργασιακής αξιοπρέπειας στον τομέα του τουρισμού, με βάση την αρχή ότι δεν είναι δυνατόν να αναπτύσσεται ο ελληνικός τουρισμός με ποιότητα έναντι των τουριστών χωρίς η ποιότητα αυτή να αντανακλά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της χώρας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, πράγμα που σημαίνει:

α) Την εξάλειψη φαινομένων και πρακτικών ελαστικοποίησης της εργασίας,

β) Την καταπολέμηση των φαινομένων «δουλεμπορίου», που παρατηρείται έντονα σε ανασφάλιστους εργαζόμενους από εξωκοινοτικές χώρες που χαρακτηρίζονται «σπουδαστές», υπό τη θεσμική κάλυψη διμερών ή διακρατικών συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και των εκτός της Ε.Ε. χωρών.

• Στην ανάπτυξη, περεταίρω διεύρυνση και θέσπιση ενιαίου πλαισίου διενέργειας όλων των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού με έμφαση σε κοινωνικά στρώματα που έχουν ιδιαίτερα πληγεί στην παρούσα κρίση

• Στην εφαρμογή συνεπούς και αξιόπιστου προγράμματος αξιοποίησης των μέχρι σήμερα εγκαταλελειμμένων και απαξιωμένων δημόσιων τουριστικών ακινήτων με παράλληλη επανεξέταση και παρακολούθηση των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης και ιδιοκτησίας που έχουν συναφθεί με στόχο την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος .

• Στην ενθάρρυνση και ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών τουριστικών επιχειρήσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των λειτουργικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και την εξασφάλιση βιώσιμων όρων, με τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με στόχο να συμβάλλουν πιο ενεργά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της στρατηγικής για την οικονομία και τον τουρισμό.

• Στην Ίδρυση Τουριστικού Επιμελητηρίου ως ΝΠΔΔ (ή μετατροπή του υπάρχοντος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου σε Τουριστικό) και τη θεσμική του συνεργασία με όλα τα επίπεδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συναφείς με την τουριστική πολιτική φορείς και αρχές.

• Στην επανεξέταση λειτουργική και χωρική των συντελεστών Φ.Π.Α. στις άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενες με τον τουρισμό επιχειρήσεις.

• Στην ίδρυση μιας αναπτυξιακής τράπεζας υπό δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο, με μετασχηματισμό μιας υπάρχουσας ή δημιουργία μιας νέας,

• Στον επανασχεδιασμό του συστήματος επαγγελματικής τουριστικής εκπαίδευσης με ένταξή του στο γενικότερο πλαίσιο επαγγελματικής εκπαίδευσης και θα είναι στην αρμοδιότητα ενός ανανεωμένου υπουργείου Παιδείας και θα αποτελεί αυτόνομο γνωστικό κλάδο, με σημαντικό ειδικό βάρος και θεσμική εκπροσώπηση στη λειτουργία του από το ΥΠΟΤ. Οι σχολές ξεναγών εντάσσονται επίσης στην μεταλυκειακή εκπαίδευση.

Η εισαγωγή σε αυτή απαιτεί ειδικά προσόντα, ανάμεσα στα οποία είναι και η άριστη χρήση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, όπως αυτή θα διαπιστώνεται μέσω ειδικών εξετάσεων με έμφαση στα προφορικά και σε θέματα σχετικά με την καθημερινότητα, τον τουρισμό, την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας. Τη καθολική εφαρμογή του θεσμού της πρακτικής άσκησης ως προϋπόθεση λήψης οποιουδήποτε πτυχίου στα πλαίσια θεσμοθέτησης «Γραφείων Πρακτικής Άσκησης» σε κάθε Τουριστική Σχολή, τα οποία θα κατανέμουν τους σπουδαστές σε συνεργασία με τις κατά τόπους επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και θα μεριμνούν

• Στην αναγνώριση της σημαντικής θεσμικής και αναπτυξιακής αλλά και διοικητικής οντότητας του Τομέα Τουρισμού στο πλαίσιο του εκάστοτε Υπουργείου Οικονομίας, με εποπτευόμενους φορείς:

α) έναν αναδιαρθρωμένο, ισχυρό και με ουσιαστικές λειτουργίες για την προώθηση του τουρισμού δημόσιο Οργανισμό, τον ΕΟΤ και με ταυτόχρονη κατά το δυνατόν άρση των αλληλεπικαλύψεων και συναρμοδιοτήτων του με το ΥΠΟΤ.

β) το Τουριστικό Επιμελητήριο ως αυτόνομο ή μετά από μετεξέλιξη του ΞΕΕ, συνεργαζόμενο με το ΥπΤ και ενισχυμένο για την αξιόπιστη εποπτεία της ποιότητας της τουριστικής παραγωγής.

• Στην στελέχωση των Γραφείων ΕΟΤ Εξωτερικού με τακτικούς υπαλλήλους αυξημένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, κατόπιν γραπτής εξέτασης και ανοικτής αξιοκρατικής διαδικασίας που θα διενεργείται με συμμετοχή του ΕΟΤ και του Υπουργείου υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ

• Στην αναμόρφωση και ουσιαστική κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας

• Στην ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού για την αξιόπιστη πλέον μέτρηση του ετήσιου μεγέθους του και των πραγματικών επιπτώσεων του τουρισμού στην οικονομία και κοινωνία. Επίσης στο κεφάλαιο για την νησιωτική πολιτική περιλαμβάνονται επίσης μία σειρά μέτρων για τον τουρισμό στα νησιά:

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ:

1. Ενισχύσεις μέσω ΕΣΠΑ για τον εκσυγχρονισμό των τουριστικών επιχειρήσεων όλων των λειτουργικών μορφών και κλάδων με έμφαση στα νησιά κάτω των 2300 κατοίκων.

2. Αξιοποίηση των τουριστικών πόρων, φυσικών και πολιτιστικών, με τη δημιουργία οργανωμένων προϊόντων εναλλακτικών μορφών τουρισμού και στοχευμένη προβολή τους. Αφορά σε προϊόντα επαγγελματικού τουρισμού, αγροτουρισμού, οικοτουρισμού, πολιτιστικού τουρισμού, θρησκευτικού τουρισμού, καταδύσεων κλπ.

Αυτό μπορεί να γίνει με:

α) Δημιουργία προϊόντων-προτύπων.

β) Παροχή σχετικής τεχνογνωσίας σε περιφέρειες, δήμους ή άλλους φορείς που εμπλέκονται.

γ) Καταγραφή των εναλλακτικών προϊόντων, που ενδεχομένως υφίστανται σε άρτια μορφή.

3. Θαλάσσιος τουρισμός:

-Προώθηση τουριστικών ή και αλιευτικών αγκυροβολίων (ανεξάρτητων ή σε υφιστάμενα λιμάνια) σε όλα τα νησιά, όπου δεν υφίστανται ανάλογες εγκαταστάσεις. -Οργάνωση on line συστήματος ενημέρωσης θαλάσσιων τουριστών για τη διαθεσιμότητα θέσεων σε λιμάνια και αγκυροβόλια και γενικά για την αναγκαία πληροφόρηση,

– Στήριξη κρουαζιερών εκτός των συνήθων δρομολογίων που να συνδέουν τα νησιά με μικρά κρουαζιερόπλοια.

4. Ενίσχυση της διείσδυσης των τοπικών προϊόντων των νησιών στον Τουρισμό και της αξιοποίησής τους μέσω αυτού με πρόσφορα μέτρα , όπως ειδικό πρόγραμμα για τη διάσωση και προώθηση των προϊόντων, που τείνουν να εγκαταλειφθούν, υιοθέτηση του «τοπικού πρωινού» και γενικά των τοπικών προϊόντων από τα καταλύματα και τα κέντρα εστίασης των νησιών με σχετική οικονομική στήριξη κλπ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize