Τελευταία Νέα

Σε 8 γλώσσες η Πα­νη­γυ­ρι­κή Λι­τα­νεί­α της Α­να­στά­σε­ως και ο Ε­σπε­ρι­νός της Α­γά­πης

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΚΑΙ Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Κυριακή του Πάσχα, 1 Μαΐου 2016
Με α­να­στά­σι­μη λαμ­πρό­τη­τα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε και ε­φέ­τος η Πα­νη­γυ­ρι­κή Λι­τα­νεί­α της Α­να­στά­σε­ως και ο Ε­σπε­ρι­νός της Α­γά­πης στην Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου, την Κυ­ρι­α­κή του Πά­σχα 1η Μα­ΐ­ου 2016.
Η Ε­ναρ­κτή­ρι­α Α­να­στά­σι­μη Α­κο­λου­θί­α τε­λέ­σθη­κε στον Ι­ε­ρό Να­ό Κυ­ρί­ας των Αγ­γέ­λων της πα­λαι­άς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης, α­πό ό­που ξε­κί­νη­σε η λι­τα­νευ­τι­κή πομ­πή, η ο­ποί­α δι­α των ο­δών Α­ραμ­πατ­ζό­γλου, Πα­λαι­ο­λό­γου και Αρ­κα­δί­ου, και υ­πό τους ή­χους της Δη­μο­τι­κής Φι­λαρ­μο­νι­κής, κα­τέ­λη­ξε στον Ι­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό των Ει­σο­δί­ων της Θε­ο­τό­κου. Ε­κεί έ­λα­βε χώ­ρα ο Ε­σπε­ρι­νός της Α­γά­πης, κα­τά τον ο­ποί­ο χο­ρο­στά­τη­σε ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου κ. Ευ­γέ­νι­ος, πλαι­σι­ού­με­νος α­πό Ι­ε­ρείς της πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης και τον Παν. Αρ­χιμ. Πορ­φύ­ρι­ο Α­ου­άντ, Η­γού­με­νο της Ι­ε­ράς Μο­νής Χα­λέ­πας Μυ­λο­πο­τά­μου. Σύμ­φω­να με το Τυ­πι­κό της η­μέ­ρας αυ­τής, το εκ­κλη­σί­α­σμα κα­τά τα Κε­κρα­γά­ρι­α του Ε­σπε­ρι­νού θυ­μί­α­σε ο ί­δι­ος ο Ε­πί­σκο­πός μας κ. Ευ­γέ­νι­ος. Το Ευ­αγ­γέ­λι­ο του Ε­σπε­ρι­νού α­πέ­δω­σαν σε δι­ά­φο­ρες γλώσ­σες και έ­ψαλ­λαν σε η­ρω­ι­κό ε­ξά­με­τρο στην ο­μη­ρι­κή δι­ά­λε­κτο Ι­ε­ρείς της Μη­τρο­πό­λε­ώς μας.
Με­τά το πέ­ρας του Ε­σπε­ρι­νού ο Ε­πί­σκο­πός μας, οι Ι­ε­ρείς και οι πι­στοί κα­τευ­θύν­θη­καν στο πα­ρα­κεί­με­νο Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Μέ­γα­ρο, ο­που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η ευ­λό­γη­ση των πα­σχα­λι­νών ω­ών και η δι­α­νο­μή τους στους πι­στούς.
Στις α­να­στά­σι­μες αυ­τές τε­λε­τές πα­ρέ­στη­σαν ο Δή­μαρ­χος Ρε­θύ­μνης κ. Γε­ώρ­γι­ος Μα­ρι­νά­κης και εκ­πρό­σω­ποι αρ­χών και φο­ρέ­ων της πό­λε­ως.
Από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

esperinos agapis rethymno imra (16) esperinos agapis rethymno imra (15) esperinos agapis rethymno imra (14) esperinos agapis rethymno imra (13) esperinos agapis rethymno imra (12) esperinos agapis rethymno imra (11) esperinos agapis rethymno imra (10) esperinos agapis rethymno imra (9) esperinos agapis rethymno imra (8) esperinos agapis rethymno imra (7) esperinos agapis rethymno imra (6) esperinos agapis rethymno imra (5) esperinos agapis rethymno imra (4) esperinos agapis rethymno imra (3) esperinos agapis rethymno imra (2) esperinos agapis rethymno imra (1)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς