Τελευταία Νέα

Πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών των Εορτών του Αγίου Δωδεκαήμερου 2015-2016, Εορτή Χριστουγέννων

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 2015-2016

ΕΟΡΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ.

7.00 π.μ. Ο Όρ­θρος και η Θεί­α Λει­τουρ­γί­α του Α­γί­ου Ι­ω­άν­νου του Χρυ­σο­στό­μου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015.

6.00 μ.μ. Ο Μέ­γας Ε­σπε­ρι­νός της ε­ορ­τής της Α­γί­ας Α­να­στα­σί­ας της Φαρ­μα­κο­λυ­τρί­ας.

Ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θα χο­ρο­στα­τή­σει εις τον πα­νη­γυ­ρί­ζον­τα Ι­ε­ρόν Να­όν της Α­γί­ας Α­να­στα­σί­ας της Φαρ­μα­κο­λυ­τρί­ας Α­γιάς Μυ­λο­πο­τά­μου.

ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015.

5.00 μ.μ. Ο Μέ­γας Ε­σπε­ρι­νός της ε­ορ­τής των εν Κρή­τη Α­γί­ων Δέ­κα Μαρ­τύ­ρων.

Ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θα χο­ρο­στα­τή­σει εις τον πα­νη­γυ­ρί­ζον­τα Ι­ε­ρόν Να­όν του εκ των Α­γί­ων Δέ­κα Μαρ­τύ­ρων Μάρ­τυ­ρος Α­γα­θό­πο­δος Πα­νόρ­μου Μυ­λο­πο­τά­μου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. Των εν Κρή­τη Α­γί­ων Δέ­κα Μαρ­τύ­ρων.

7.00 π.μ. Ο Όρ­θρος και η Θεί­α Λει­τουρ­γί­α του Α­γί­ου Ι­ω­άν­νου του Χρυ­σο­στό­μου.

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

6.00 π.μ. Ο Όρ­θρος, η Α­κο­λου­θί­α των Με­γά­λων Ω­ρών και ο Μέ­γας Ε­σπε­ρι­νός της Ε­ορ­τής των Χρι­στου­γέν­νων με­τά της Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας του Με­γά­λου Βα­σι­λεί­ου.

Ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θα χο­ρο­στα­τή­σει εις τον Ι­ε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν των Ει­σο­δί­ων της Θε­ο­τό­κου πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

6.00 π.μ. Ο Όρ­θρος και η πα­νη­γυ­ρι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α του Α­γί­ου Ι­ω­άν­νου του Χρυ­σο­στό­μου.

Ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θα ι­ε­ρουρ­γή­σει εις τον Ι­ε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν των Ει­σο­δί­ων της Θε­ο­τό­κου πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. Η Σύ­να­ξις της Υ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου.

7.00 π.μ. Ο Όρ­θρος και η Θεί­α Λει­τουρ­γί­α του Α­γί­ου Ι­ω­άν­νου του Χρυ­σο­στό­μου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ. Του Α­γί­ου Πρω­το­μάρ­τυ­ρος και Αρ­χι­δι­α­κό­νου Στε­φά­νου.

7.00 π.μ. Ο Όρ­θρος και η Θεί­α Λει­τουρ­γί­α του Α­γί­ου Ι­ω­άν­νου του Χρυ­σο­στό­μου.

Ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θα ι­ε­ρουρ­γή­σει εις τον Ι­ε­ρόν Να­όν των Α­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων της πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης.

ΕΟΡΤΗ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015.

5.00 μ.μ. Ο Μέ­γας Ε­σπε­ρι­νός.

Ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θα χο­ρο­στα­τή­σει εις τον Ι­ε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν των Ει­σο­δί­ων της Θε­ο­τό­κου πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Α­γί­ου Βα­σι­λεί­ου του Με­γά­λου.

7.00 π.μ. Ο Όρ­θρος, η Θεί­α Λει­τουρ­γί­α του Με­γά­λου Βα­σι­λεί­ου και η Δο­ξο­λο­γί­α ε­πί τη ε­νάρ­ξει του Νέ­ου Έ­τους.

Ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θα ι­ε­ρουρ­γή­σει εις τον Ι­ε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν των Ει­σο­δί­ων της Θε­ο­τό­κου πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016. Του Ο­σί­ου Μάρ­κου του κω­φού.

7.00 π.μ. Ο Όρ­θρος και η θεί­α Λει­τουρ­γί­α του Α­γί­ου Ι­ω­άν­νου του Χρυ­σο­στό­μου.

Ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θα χο­ρο­στα­τή­σει εις τον Ι­ε­ρόν Να­όν του προ­στά­του των κω­φών Α­γί­ου Μάρ­κου του Κω­φού της Ι­ε­ράς Μο­νής Αρ­σα­νί­ου.

ΕΟΡΤΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016. ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ.

7.00 π.μ. Ο Όρ­θρος και η Θεί­α Λει­τουρ­γί­α του Α­γί­ου Ι­ω­άν­νου του Χρυ­σο­στό­μου.

Ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θα ι­ε­ρουρ­γή­σει εις τον Ι­ε­ρόν Να­όν της Κυ­ρί­ας των Αγ­γέ­λων της πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης.

ΤΡΙΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ.

6.00 π.μ. Ο Όρ­θρος, η Α­κο­λου­θί­α των Με­γά­λων Ω­ρών και ο Μέ­γας Ε­σπε­ρι­νός της ε­ορ­τής των Θε­ο­φα­νεί­ων με­τά της Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας του Με­γά­λου Βα­σι­λεί­ου και του Με­γά­λου Α­για­σμού.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016. ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

7.00 π.μ. Ο Όρ­θρος, η πα­νη­γυ­ρι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α του Α­γί­ου Ι­ω­άν­νου του Χρυ­σο­στό­μου και ο Μέ­γας Α­για­σμός.

Ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θα ι­ε­ρουρ­γή­σει εις τον Ι­ε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν των Ει­σο­δί­ων της Θε­ο­τό­κου πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης.

Με­τά το πέ­ρας της Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας και του Με­γά­λου Α­για­σμού θα εκ­κι­νή­σει λι­τα­νευ­τι­κή πομ­πή εκ του Ι­ε­ρού Μη­τρο­πο­λι­τι­κού Να­ού των Ει­σο­δί­ων της Θε­ο­τό­κου προς το Ε­νε­τι­κό Λι­μά­νι της πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης, ό­που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η τε­λε­τή της κα­τα­δύ­σε­ως του Τι­μί­ου Σταυ­ρού και ο Α­για­σμός των υ­δά­των.

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016. Η Σύ­να­ξις του Τι­μί­ου Εν­δό­ξου Προ­φή­του, Προ­δρό­μου και Βα­πτι­στού Ι­ω­άν­νου.

7.00 π.μ. Ο Όρ­θρος και η Θεί­α Λει­τουρ­γί­α του Α­γί­ου Ι­ω­άν­νου του Χρυ­σο­στό­μου.

Ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θα ι­ε­ρουρ­γή­σει εις την Ι­ε­ράν Μο­νήν Τι­μί­ου Προ­δρό­μου Α­τά­λης – Μπα­λή.

Από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0D1CFC3D1C1CCCCC120C4D9C4C5C

Δείτε επίσης!

Ρέθυμνο – Ο Μητροπολίτης Ευγένιος τοποθετείται για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Συνέντευξη του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου, η οποία παραχωρήθηκε το πρωί της …

Κρήτη – Πένθιμα χτύπησαν οι καμπάνες στις εκκλησίες του νησιού

Πένθιμα χτύπησαν οι καμπάνες σε όλες τις εκκλησίες της Κρήτης, στις 12:00, ως ένδειξη της …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize