Τελευταία Νέα

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων – Οι Ειδικότητες & τα Δικαιολογητικά

Ανακοίνωση για την πρόσληψη για οκτώ (8) μήνες του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και ΔΕ Εργατοτεχνιτών για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση πύργου Αληδάκη (πρώην Δ. Κρυονερίδας) Δήμου Αποκορώνου» της Σ.Α.Ε.Π. 402 με ΚΑ 2010ΕΠ40200042 προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης με υλοποίηση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων απολογιστικά και με αυτεπιστασία.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΕ Αρχαιολόγος 1 Πύργος Αληδάκη Δ. Αποκορώνου
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 1 Πύργος Αληδάκη Δ. Αποκορώνου
ΤΕ Λογιστής/ στρια 1 Χανιά
ΔΕ Εργατοτεχνιτών/τριών (ελλείψει αυτών, ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών/τριών 3 Πύργος Αληδάκη Δ. Αποκορώνου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων Στοά Βαρδινογιάννη, 4ος όροφος υπόψιν κ. Κορακάκη Δήμητρας (τηλ. επικοινωνίας: 2821044418, 94487) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Υποβολή αιτήσεων από 27.07.2016 έως 02.08.2016.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize