Οι Συνεργαζόμενες Ενώ­σεις στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, συμ­με­τέ­χουν στην 24ωρη πανελ­λα­δική πανερ­γα­τική απερ­γία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ και πραγ­μα­το­ποιούν 24ωρη απερ­γία από τις 06.00 π.μ. της Τετάρτης 2 Δεκεμ­βρίου έως τις 06.00 π.μ. της Πέμπτης 3 Δεκεμ­βρίου σε όλη τη χώρα

apergia dimosiografoi (2)

ΓΕΝΙΚΗ 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΜΕ
Τετάρτη 2 Δεκεμ­βρίου 2015
(Απερ­γιακή συγκέ­ντρωση στις 12 το μεση­μέρι έξω από το κτί­ριο της ΕΣΗΕΑ –Ακα­δη­μίας 20)

Οι Συνεργαζόμενες Ενώ­σεις στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, συμ­με­τέ­χουν στην 24ωρη πανελ­λα­δική πανερ­γα­τική απερ­γία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ και πραγ­μα­το­ποιούν 24ωρη απερ­γία από τις 06.00 π.μ. της Τετάρτης 2 Δεκεμ­βρίου έως τις 06.00 π.μ. της Πέμπτης 3 Δεκεμ­βρίου σε όλη τη χώρα.
Στο πλαί­σιο αυτό, οι Συνεργαζόμενες Ενώ­σεις στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, μετά και τις τελευ­ταίες ραγδαίες εξε­λί­ξεις στο θέμα του αγγε­λιο­σή­μου δια­τρα­νώ­νουν προς κάθε κατεύ­θυνση την από­φασή τους για την θωρά­κιση και οχύ­ρωση του αγω­νι­στι­κού μετώ­που των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ της χώρας ενά­ντια στην συντο­νι­σμένη εκ μέρους των δανει­στών, των κυβερ­νή­σεων και της εργο­δο­σίας ισο­πε­δω­τική επι­χεί­ρηση απο­δό­μη­σης κάθε ενα­πο­μεί­να­ντος εργα­σια­κού και κοινωνικο-ασφαλιστικού δικαιώ­μα­τος
Επι­ση­μαί­νουμε για άλλη μια φορά ότι το Ασφα­λι­στικό είναι μεί­ζον θέμα για τον κλάδο αφού εντάσ­σε­ται στην γενι­κό­τερη κατεύ­θυνση διά­λυ­σης της κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης και της μετα­τρο­πής, ενός κοι­νω­νι­κού δικαιώ­μα­τος σε ατο­μική υπό­θεση. Απο­τε­λεί ενιαία πολι­τική επι­λογή όλων των κυβερ­νή­σεων, υλο­ποιώ­ντας τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ κατ’ απαί­τηση της εργο­δο­σίας συνο­λικά, η βίαιη ενο­ποί­ηση των Ταμείων και των παρο­χών με στόχο τη συρ­ρί­κνωση των συντά­ξεων, της πρό­νοιας, της ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κής και νοσο­κο­μεια­κής περί­θαλ­ψης προς τα ελά­χι­στα όρια. Ειδι­κό­τερα, στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ το κρά­τος δεν είχε και δεν έχει συμ­με­τοχή στη χρη­μα­το­δό­τησή του, ενώ αντί­θετα έχει δημεύ­σει τα απο­θε­μα­τικά του κατά 53% με το PSI. Σημειώνεται ότι, ήδη από το 2008 το 10% του αγγε­λιο­σή­μου απο­δί­δε­ται υπέρ του Ασφα­λι­στι­κού Κεφα­λαίου Αλλη­λεγ­γύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).
Ο αγώ­νας για την προ­ά­σπιση των κοι­νω­νι­κο­α­σφα­λι­στι­κών μας δικαιω­μά­των και του αγγε­λιο­σή­μου, του θεμε­λιώ­δους πόρου των Ταμείων μας, καθί­στα­ται περισ­σό­τερο από ποτέ, επι­βλη­τικά ανα­πό­τρε­πτος μέχρι τέλους για την δια­τή­ρηση όχι μόνο των ασφα­λι­στι­κών μας δικαιω­μά­των αλλά και της επι­βί­ω­σης των ίδιων των Ταμείων μας, η απειλή της οποίας είναι ήδη ορατή.
Οι εργα­ζό­με­νοι στα ΜΜΕ:
• Διεκ­δι­κούμε
 μαζί με όλους τους εργα­ζό­με­νους της χώρας Κοι­νω­νική Ασφά­λιση (κύριες και επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις), Πρόνοια, Υγεία (ιατρο­φαρ­μα­κευ­τική και νοση­λευ­τική περί­θαλψη), με βάση τις σύγ­χρο­νες αλη­θι­νές κοι­νω­νι­κές ανά­γκες.
 τη δια­τή­ρηση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ ως ανε­ξάρ­τη­του, ενιαίου και αυτο­τε­λούς Ταμείου στα ΜΜΕ, με ένταξη στην ασφά­λιση όλων των κατη­γο­ριών εργα­ζο­μέ­νων στα Mέσα Μαζι­κής Ενη­μέ­ρω­σης (new media)
 τη δια­σφά­λιση του αγγε­λιο­σή­μου με επέ­κτασή του στα δια­δι­κτυακά ΜΜΕ ως πόρου χρη­μα­το­δό­τη­σης των Ταμείων μας
• Καλούμε τον Κλάδο σε αγω­νι­στική ετοι­μό­τητα με παράλ­ληλη δια­σφά­λιση και περι­φρού­ρηση των όποιας μορ­φής κινη­το­ποι­ή­σεων, συνεχή ενη­μέ­ρωση των εργα­ζο­μέ­νων του Κλά­δου, και δια­σφά­λιση της ενη­μέ­ρω­σης του συνό­λου του λαού.
 ΝΑ ΚΛΙΜΑΚΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΞΑΘΛΙΩΝΟΥΝ
 ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ
Οι Συνεργαζόμενες Ενώ­σεις καλούν όλους τους συναδέλφους

• να συμ­με­τά­σχουν στην 24ωρη απερ­γία της Τετάρτης 2 /12/2015
• Να δώσουν αγω­νι­στικό παρών στην απερ­γιακή συγκέ­ντρωση στις 12 το μεση­μέρι της Τετάρτης έξω από το κτί­ριο της ΕΣΗΕΑ – Ακα­δη­μίας 20 και στην πορεία που θα ακολουθήσει

Τα Δ.Σ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ&ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ

apergia dimosiografoi (1)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς