Τελευταία Νέα

Εκδήλωση στη Μνήμη των Τριών Ιεραρχών στο Λύκειο Ελληνίδων

omilia lykeio ellinidon

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

***

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΟΓΙΜ. κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗ ΠΕΡΣΕΛΗ

ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λις Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου και το Λύ­κει­ον των Ελ­λη­νί­δων-Πα­ράρ­τη­μα Ρε­θύ­μνου σας προ­σκα­λούν να τι­μή­σε­τε με την πα­ρου­σί­α σας την εκ­δή­λω­ση, η ο­ποί­α θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στη μνή­μη των Α­γί­ων Τρι­ών Ι­ε­ραρ­χών την Κυ­ρια­κή 31η Ι­α­νου­α­ρί­ου 2016, και α­πό ώ­ρας 19:00, στην αί­θου­σα του Λυ­κεί­ου των Ελ­λη­νί­δων (Ε­λευ­θε­ρί­ου Βε­νι­ζέ­λου 89).

Κα­τά την εκ­δή­λω­ση αυ­τή ο Ελ­λο­γιμ. κ. Εμ­μα­νου­ήλ Περ­σε­λής, Κα­θη­γη­τής του Τμή­μα­τος Κοι­νω­νι­κής Θε­ο­λο­γί­ας της Θε­ο­λο­γι­κής Σχο­λής του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Α­θη­νών, θα ο­μι­λή­σει με θέ­μα: «Η ε­πί­δρα­ση της πνευ­μα­τι­κής κλη­ρο­νο­μιάς των Α­γί­ων Τρι­ών Ι­ε­ραρ­χών στην α­νά τους αι­ώ­νες δι­α­μόρ­φω­ση των ι­δε­ω­δών της χρι­στι­α­νι­κής και ελ­λη­νι­κής παι­δεί­ας». Ε­πί­σης, η Χο­ρω­δί­α Πα­ρα­δο­σια­κής Μου­σι­κής «Παύ­λος Βλα­στός», υ­πό την δι­εύ­θυν­ση του κ. Αν­τω­νί­ου Μι­χε­λου­δά­κη, Κα­θη­γη­τού Βυ­ζαν­τι­νής Μου­σι­κής, Θε­ο­λό­γου και Πρω­το­ψάλ­του, θα α­πο­δώ­σει ύ­μνους α­πό την Α­κο­λου­θί­α των Τρι­ών Ι­ε­ραρ­χών.

Από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς