Τελευταία Νέα
"Δε θα πληρώσουμε και δε θα παραλάβουμε πράγματα.. ξεπέτα!"

Για ζητήματα των ΔΕΥΑ στην Αθήνα ο Γιώργος Μαρινάκης – Συναντήσεις με Μπαλάφα – Αλεξιάδη, Αν. Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών

"Δε θα πληρώσουμε και δε θα παραλάβουμε πράγματα.. ξεπέτα!"

Συνεργασία με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Μπαλάφα Γιάννη είχε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, σήμερα (Τετάρτη 11/11/2015), στις 11 το πρωί στην Αθήνα. Ο Δήμαρχος, με την ιδιότητα του Προέδρου της Ε.Δ.Ε.Υ.Α, θα συζητήσει και θα καταθέσει στον κ. Μπαλάφα υπόμνημα με τα θέματα που απασχολούν τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης – αποχέτευσης της χώρας. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις διαχείρισης των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΔΕΥΑ και δυσχεραίνουν απειλούν τη λειτουργία τους, τις οποίες θα καταθέσει για μία ακόμη φορά στο αρμόδιο υπουργείο ο Δήμαρχος, εστιάζουν σε 3 άξονες: τη βελτίωση λειτουργίας, την ενίσχυση εσόδων-επενδυτικού έργου και τη βελτίωση θεσμικού πλαισίου.
Σε ότι αφορά τη βελτίωση της λειτουργίας των ΔΕΥΑ, προκειμένου να επανακτήσουν οι συγκεκριμένες δημοτικές επιχειρήσεις την ανταποδοτικότητα, την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα που απαιτεί το έργο τους, είναι αναγκαίες προσλήψεις εξειδικευμένου, μόνιμου, με υψηλή κατάρτιση, προσωπικού. Σημειώνεται ότι με την εφαρμογή του Καλλικράτη, οι υποχρεώσεις των ΔΕΥΑ στην εκπόνηση μελετών και έργων αυξήθηκαν ενώ πολλοί υπάλληλοι τους συνταξιοδοτήθηκαν με αποτέλεσμα να αποδυναμωθούν από προσωπικό.
Είναι δίκαιο, εφόσον οι Δ.Ε.Υ.Α. δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, να μπορούν οι ίδιες να σχεδιάζουν και να αποφασίζουν τις προσλήψεις του προσωπικού τους σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες τους και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, με αδιάβλητες και διαφανείς διαδικασίες (μέσω ΑΣΕΠ) και με ουσιαστικά κριτήρια.

Σχετικά με την ενίσχυση εσόδων-επενδυτικού έργου, θα επισημανθεί πως η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας εδώ και πέντε χρόνια έχει προκαλέσει μείωση της εισπραξιμότητας και υστέρηση στα έσοδα των επιχειρήσεων με επιπτώσεις στο επενδυτικό τους έργο το οποίο, από την ίδρυση των Δ.Ε.Υ.Α. μέχρι σήμερα ξεπερνάει τα 10 δις ευρώ. Χάρη στις Δ.Ε.Υ.Α. η χώρα μας απέφυγε σε πολλές περιπτώσεις την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Σήμερα η ευελιξία των ΔΕΥΑ έχει αναιρεθεί κυρίως λόγω της υπαγωγής τους στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου , ενώ υφίσταται θεσμοθετημένο από τον ιδρυτικό τους νόμο, σύστημα οικονομικού ελέγχου της διαχείρισης των Δ.Ε.Υ.Α. από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές που είναι εναρμονισμένο με την λειτουργία τους η οποία προσιδιάζει σ΄αυτήν των ανωνύμων εταιρειών. Μάλιστα από τον ν. 1069/80 προβλέπεται και η διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού και ταμειακού ελέγχου των Δ.Ε.Υ.Α.

Επιπλέον, με τον ν. 4281/2014 οι Δ.Ε.Υ.Α. έχουν υποχρέωση, ως αναθέτουσες αρχές, εφαρμογής του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) για όλες τις δαπάνες προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων ανεξαρτήτως αξίας δηλ. από το πρώτο ευρώ.

Η διαδικασία αυτή έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία των επιχειρήσεων διότι είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, το σύστημα παρουσιάζει σοβαρά τεχνικά προβλήματα και λόγω της πολυπλοκότητάς και των λειτουργικών ατελειών του απαιτεί την απασχόληση προσωπικού που όπως παραπάνω αναφέραμε, οι Δ.Ε.Υ.Α. δεν διαθέτουν. Επιπλέον, αλληλοεπικαλύπτεται με τη «Διαύγεια» με αποτέλεσμα τα ίδια στοιχεία να αναρτώνται ηλεκτρονικά δύο φορές,

Ο Δήμαρχος λοιπόν θα αιτηθεί την άμεση και χωρίς καθυστέρηση επανεξέταση του συστήματος ελέγχου των Δ.Ε.Υ.Α. με γνώμονα τη διασφάλιση της νομιμότητας των πράξεων και της απαραίτητης για την αποτελεσματική λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α. ευελιξίας.
Στις προτάσεις για την ενίσχυση των εσόδων και του επενδυτικού έργου των Δ.ΕΥ.Α, περιλαμβάνονται επιπλέον :
· Η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. προς τους Δήμους και αντίστροφα προκειμένου να εξορθολογισμός και διευθέτηση των οφειλών που συσσωρεύθηκαν ώστε να καταστεί δυνατή η αποπληρωμή τους, η οποία με τα σημερινά δεδομένα είναι σχεδόν αδύνατη. Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνεται η προώθηση νομοθετικής ρύθμιση με την οποία οι βεβαιωθείσες οφειλές των Δ.Ε.Υ.Α. προς τους Δήμους να μην συνοδεύονται από προσαυξήσεις ή πρόστιμα, η διαγραφή (με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου) των μέχρι σήμερα προσαυξήσεων ή προστίμων, η ρύθμιση των οφειλών (ελεύθερων από τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα) σε πολλές δόσεις και ο συμψηφισμός των οφειλών μεταξύ Δήμου και Δ.Ε.Υ.Α. Για το ίδιο θέμα, εξάλλου, ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρος ΕΔΕΥΑ είχε συνεργασία με το Διευθυντή του γραφείου του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, κ. Αλεξιάδη Τρύφωνα, από τον οποίο και απέσπασε τη διαβεβαίωση ότι θα εξετάσει το θέμα, με δεδομένο ότι προσμετρώνται στα έσοδα των ΔΕΥΑ, βεβαιωμένα αλλά μη εισπραχθέντα ποσά, την ίδια ώρα που οι εν λόγω δημοτικές επιχειρήσεις καλούνται, χωρίς τα απαιτούμενα έσοδα, να καλύψουν τις πολλαπλές ανάγκες της κάθε πόλης και της ενδοχώρας της.
· Να δοθεί, μέσω ρύθμισης, η δυνατότητα, δανειοδότησης των Δ.Ε.Υ.Α. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ας σημειωθεί ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση συμφωνεί και το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

· Η διατήρηση της απαλλαγής των Δ.Ε.Υ.Α. από τη φορολογία, η οποία ορίζεται σύμφωνα με το αρ. 276 του ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κώδικας).
Η απαλλαγή αυτή προβλέφθηκε από τον νομοθέτη διότι οι Δ.Ε.Υ.Α. παρόλο που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια είναι κοινωφελούς χαρακτήρα και δεν έχουν ως σκοπό το κέρδος. Με τον ν. 4172/2013 (αρ. 45) έχουν δημιουργηθεί σοβαρές αμφιβολίες και σύγχυση ως προς το αν οι Δ.Ε.Υ.Α. υπάγονται ή όχι για πρώτη φορά σε φορολόγηση. Πρόσφατα η ΕΔΕΥΑ ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το θέμα επισημαίνοντας ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα πρέπει να διατηρήσουν την απαλλαγή τους από τη φορολογία εισοδήματος.
Τέλος, σε ότι αφορά το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Δ.Ε.Υ.Α., ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ θα καταθέσει πρόταση να περιληφθεί σε αυτό διάταξη για την αναγνώριση και θεσμική κατοχύρωση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Μέχρι τότε, κρίνεται αναγκαία η άμεση ψήφιση ερμηνευτικής διάταξης με την οποία ο Ν.1069/80, σύμφωνα με τον οποίο θεσμοθετήθηκε η λειτουργία των ΔΕΥΑ, να κατισχύει κάθε αντίθετης διάταξης πλην των διατάξεων μισθολογικού χαρακτήρα.
Ο Δήμαρχος θα επιστρέψει στο Ρέθυμνο το βράδυ της Τετάρτης.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δείτε επίσης!

Ρέθυμνο – Δημιουργείται καταδυτικό πάρκο στο Γεράνι – Έπεσαν οι υπογραφές – Ξεκινούν οι μελέτες

Υπογραφή του Δημάρχου Ρεθύμνου για την εκπόνηση μελετών Ένα βήμα για το καταδυτικό πάρκο στο …

Ρέθυμνο – Τέλος Ιουνίου ξεκινούν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του 1ου Γυμνασίου

Τη σύμβαση για την έναρξη εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνης …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize