Ανακοίνωση Μαχόμενων Μηχανικών για Προσφυγικό & Κάλεσμα σε συγκέντρωση Σάββατο 8/10 12:00 στο Ρέθυμνο

Την Τετάρτη 28/9 πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε συνε­δρί­αση του Δημο­τι­κού Συμβουλίου στο Ρέθυμνο με θέμα την εγκα­τά­σταση των προ­σφύ­γων στο Δήμο. Με αφορμή αυτό, ομά­δες ακρο­δε­ξιών και φασι­στών, από το Ρέθυμνο και όχι μόνο, πραγ­μα­το­ποί­η­σαν «αντι-προσφυγική» παρά­σταση δια­μαρ­τυ­ρίας. Παράλληλα, καλέ­στηκε αντι­φα­σι­στική συγκέ­ντρωση ως ένδειξη αλλη­λεγ­γύης στους πρό­σφυ­γες. Κατά τη διάρ­κεια της παρά­στα­σης δια­μαρ­τυ­ρίας, οι «αγα­να­κτι­σμέ­νοι» ακρο­δε­ξιοί και φασί­στες ξεκί­νη­σαν την επί­θεση με ρίψη ακο­νι­σμέ­νων καδρο­νιών και αντι­κει­μέ­νων προς την αντι­φα­σι­στική συγκέ­ντρωση. Όλα αυτά βέβαια έγι­ναν με την πλήρη συγκά­λυψη και προ­στα­σία της αστυ­νο­μίας, η οποία στη συνέ­χεια προ­χώ­ρησε σε τυφλή βία, ρίψη δακρυ­γό­νων και προ­σα­γω­γές μόνο προς την αντι­φα­σι­στική συγκέ­ντρωση. Για ακόμα μία φορά τα («καταρ­γη­μένα» από τον ΣΥΡΙΖΑ) ΜΑΤ λει­τουρ­γούν ως εμπρο­σθο­φυ­λακή επι­θέ­σεων από φασι­στι­κές συμ­μο­ρίες. Η επί­θεση της αστυ­νο­μίας όμως δεν στα­μά­τησε εκεί, συνε­χί­στηκε ακόμη και στην αυλή Δημο­τι­κού Σχολείου με τη ρίψη χημι­κών αερίων την ώρα του δια­λείμ­μα­τος, θέτο­ντας σε κίν­δυνο μικρά παιδιά.

Όλα τα παρα­πάνω πήραν δημο­σιό­τητα κι έγι­ναν γνω­στά. Τελείωσε όμως εκεί η ένταση στο Ρέθυμνο; Οι απο­θρα­συ­μέ­νοι, από την αστυ­νο­μική κάλυψη, φασί­στες προ­χώ­ρη­σαν σε επί­θεση σε μαθη­τές του ΕΠΑΛ ακρι­βώς το επό­μενο πρωί, ενώ το βράδυ της Κυρια­κής 2/10 σε κεντρική πλα­τεία της πόλης, 15 άτομα με καλυμ­μένα τα πρό­σωπά τους και κρα­τώ­ντας λοστούς επι­τέ­θη­καν σε δύο άτομα που βρί­σκο­νταν εκείνη την ώρα στο σημείο αυτό τραυ­μα­τί­ζο­ντας τα και στέλ­νο­ντας το ένα με σοβαρά τραύ­ματα στο νοσοκομείο.

Ήδη τα γεγο­νότα έχουν κατα­δι­κα­στεί από διά­φο­ρους φορείς και συλ­λο­γι­κό­τη­τες του Ρεθύμνου όπως Φοιτητικοί Σύλλογοι, η Ένωση Για­τρών ΕΣΥ, το Κοι­νω­νικό Ιατρείο, η ΕΛΜΕ, ο Σύλλογος Εκπαι­δευ­τι­κών Πρωτοβάθμιας Εκπαί­δευ­σης, ο Σύλλογος Διδα­σκό­ντων Κοι­νω­νι­κών Επι­στη­μών κ.α.

Έχθρός του ελλη­νι­κού και όλων των λαών δεν είναι οι πρό­σφυ­γες. Είναι ο ιμπε­ρια­λι­σμός και ο ρατσι­σμός, είναι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ των μνη­μο­νίων και των κλει­στών συνό­ρων. Η ίδια ΕΕ που με τη συμ­φω­νία της νομι­μο­ποί­ησε το καθε­στώς της Τουρκίας που με αφορμή το πρα­ξι­κό­πημα εξα­φά­νισε και τα τελευ­ταία ψήγ­ματα δημο­κρα­τίας στη χώρα, ενώ δολο­φο­νεί και φυλα­κί­ζει καθη­με­ρινά τον κουρ­δικό λαό και Τούρκους δημο­κρά­τες αγω­νι­στές. Η υπο­κρι­σία όσων «ανη­συ­χούν» και σκού­ζουν για τον… «εποι­κι­σμό» της χώρας από αλλό­θρη­σκους, ισλα­μι­στές και άλλους φαντα­στι­κούς εχθρούς περισ­σεύει. Ας δούμε κατά­ματα το πραγ­μα­τικό μας πρό­βλημα: η χώρα κατα­στρέ­φε­ται καθη­με­ρινά προς όφε­λος μιας συντε­χνίας πλου­το­κρα­τών και της ιμπε­ρια­λι­στι­κής ΕΕ. Από την έναρξη της κρί­σης μισό εκα­τομ­μύ­ριο άνθρω­ποι εγκα­τέ­λει­ψαν τη χώρα, με τους περισ­σό­τε­ρους να είναι συνά­δελ­φοι μας νέοι μηχα­νι­κοί κι επι­στή­μο­νες. Ακόμη και οι πρό­σφυ­γες δεν θέλουν να μεί­νουν στην Ελλάδα. Αν έχουμε τα κότσια ας τα βάλουμε με την ΕΕ κι όχι με τους φτω­χούς και κατα­τρεγ­μέ­νους της.

Ως Μαχό­με­νοι Μηχα­νι­κοί κατα­δι­κά­ζουμε τα περι­στα­τικά, που εξε­λί­χθη­καν τις προη­γού­με­νες μέρες. Το μαζικό κίνημα δεν τρο­μο­κρα­τεί­ται, δεν κατα­στέλ­λε­ται και θα βρε­θεί ξανά στους δρό­μους να δώσει την απά­ντηση του απέ­να­ντι στο φασι­σμό, το ρατσι­σμό και την τρομοκρατία.

Στηρίζουμε την Παγκρήτια Αντι­φα­σι­στική πορεία στο Ρέθυμνο το Σάββατο 08/10στις 12:00 έξω από το Δημαρχείο.

Κρά­τος, Περιφέρεια και Δήμοι να ανα­λά­βουν την ευθύνη για υγεία, παι­δεία, ομαλή εγκα­τά­σταση και αξιο­πρεπή δια­μονή των προ­σφύ­γων σε ανοι­χτές, δημό­σιες δομές ώστε να απο­φευ­χθούν οι γνω­στές συνέ­πειες από άλλες περιο­χές της χώρας. Παράλληλα πρέ­πει να προ­χω­ρή­σει η χορή­γηση ταξι­διω­τι­κών εγγρά­φων για να ταξι­δέ­ψουν στις χώρες που επιθυμούν.

Απαι­τούμε να στα­μα­τή­σουν οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις στις χώρες τους ώστε να πάψει το φαι­νό­μενο της προ­σφυ­γιάς και να μπο­ρέ­σουν κάποια στιγμή οι πρό­σφυ­γες να γυρί­σουν πίσω στα σπί­τια τους.

Μαχό­με­νοι Μηχανικοί

ΤΕΕ Δυτι­κής Κρήτης

Δείτε επίσης!

Ανδρέας Ξανθός – “Βάσει ποιών επιστημονικών κριτηρίων παρατείνεται η καραντίνα στους προσφυγικούς καταυλισμούς;”

Η Κυβέρνηση της ΝΔ αποφάσισε να εκδώσει Κοινή Υπουργική Απόφαση (υπ’ αρ: Δ1 α/Γ. Π. …

Ιωάννα Μαλέσκου – “Αντίο” με… μπηχτές και καρφιά από την ΚΡΗΤΗ TV

Η Ιωάννα Μαλέσκου, πριν ακόμα εμφανιστεί στην νέα της εκπομπή, έχει ξεσπάσει αντιδράσεις και διαμάχες. …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Font Resize